Våra projekt

Exempel från verklig­heten

Gemensamt för alla projekt vi gör – stora som små – är att de bidrar till en hållbar framtid. Vi skräddarsyr alltid projektet efter uppdragets art och beställarens behov. På grund av sekretess kan vi inte presentera alla våra utvecklings- och innovationsprojekt. Däremot är våra samverkansprojekt publika, i syfte att sprida kunskap.

Filtrera:
Alla
Material och kemi
Cirkulär ekonomi
Innovationsledning
Energi
Tillämpad AI
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…

Projekt

LoopSpeaker – Återanvändning av bilhögtalare i och utanför bil

Projektet LoopSpeaker syftar till att kartlägga förutsättningar för, samt föreslå, hur högtalare från ”skrotbilar” (bilar som av olika anledningar nått slutet på sina respektive li…

Projekt

IETS-Task XXI: Avkarbonisering av industriella system inom ramen för en cirkulär ekonomi

Task XXI undersöker ämnet cirkulärt kol ur ett industriperspektiv för att beskriva industriella energisystem inom en hållbar, fossilfri ekonomi. Målet är att uppnå både resurseffek…

Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value…

Projekt

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och…

Projekt

Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden

EUSME Support erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till innovativa svenska små- och medelstora företag (SMF) i syfte att stimulera, underlätta och öka…

Projekt

Bio+programmet: Från biomassa till marknad

Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten. Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen oc…

Bild från västkusten, sjöbodar
Projekt

Design för cirkulära fiskeredskap   

Design för cirkulära fiskeredskap är ett av flera delprojekt inom Havs- och vattenmyndighetens (HaV) regeringsuppdrag om insamling av fiskeredskap och…

Projekt

Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer fö…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en…

Projekt

Digital Twins Cities Centre

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital…

Projekt

DecarbonAIte

Byggnadssektorn har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser. Stora renoveringar är brådskande för att uppfylla Sveriges klimatmål för…

Projekt

AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot

Det övergripande målet med detta projekt är att skapa en hållbar arbetsplats där autonoma mobila enheter och människor arbetar tillsammans…

Projekt

AlgAIe

Nya studier har visat att om man tillsätter makroalgen Asparagopsis som ett komplement till boskapsfoder kan man minska boskapens metanutsläpp…

Projekt

BraSatt

Södra är Sveriges största skogsägarförening. Deras hållbarhetsmål är att öka tillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter med 20 % från 2015 till…

Projekt

Ökat återbruk inom Second Hand genom sortering med hjälp av AI

Visionen för detta projekt är enkel. På gåvosorteringen hos Röda Korset i Örebro sorteras artiklar automatiskt på ett rullband utifrån varukategori och material. Artiklar som inte…

Projekt

AutoWEEEdakt

Vid återvinning av WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) används manuellt arbete i stor utsträckning för att sortera och kategorisera WEEE. Detta beror främst på att åte…

Projekt

Utveckla och validera AI i befintlig patient processer för hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Nästan 4 500 fall av aggressivt hudmelanom upptäcks årligen, cirka 500…

Projekt

Barmark III – Demonstration av självkörande redskapsbärare för kommunal vägdrift

Samtidigt som antalet fotgängare och cyklister ska öka, finns högt satta mål beträffande minskning av antalet allvarligt skadade. Trafikmiljöns utformning…

Projekt

ProSAFe – Personligt skydd mot fallskador – förbättrad livskvalité hos äldre

I Nollvisionens anda kommer ProSAFe att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och…

Projekt

Gravida kvinnors bältesanvändning

Säkerhetsbältet är det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, och halverar risken att omkomma vid en kollision i personbil.

Projekt

Greenart

I GREENART-projektet ligger fokus på nya lösningar, baserade på gröna och hållbara material och metoder, och på utarbetande av avancerade…

Projekt

Ipinium

Hur kan vi fasa ut PFAS-ämnen från vår vardag och samtidigt utveckla cirkulära produkter?

Projekt

SIOO Wood

Hur kan vi skydda trä mot angrepp av mögel, svamp och insekter på ett hållbart sätt?

Projekt

Flergångsförpackningar

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar?

Projekt

Poly Lactic Acid

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt.

Projekt

BioLyftet

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet…

Projekt

Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort?

Projekt

Grafenförstärkt ledande cementbaserad beläggning

Stålarmerad betong är ett viktigt konstruktionsmaterial som ofta exponeras för tuffa miljöer, vilket leder till korrosionsskador. Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) är en…

Projekt

Förbrukade elbilsbatterier som alternativ kolkälla

Grafit är den främsta råvaran för att göra grafen. Även om grafittillgången inte är knapp, så är utbudet av högkvalitativ grafit är mycket mindre och efterfrågan förväntas öka avse…

Projekt

Auktionssystem för bio-CCS

I Sverige finns det en stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS). Detta tack vare att det finns många ut…

Projekt

Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat tydligare integration och omställning av länder…

Projekt

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Projektet har undersökt vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på…

Projekt

KNOGA

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med…

Projekt

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd? Projektet ”Personbilars optimala livslängd utifrån…

Projekt

Biobaserade filament för Additiv Tillverkning

Det övergripande målet är att ta fram PLA baserat från svensk skogsråvara, närmare bestämt sidoströmmar som idag inte används från…

Projekt

Biobaserade material i bilar

Det övergripande målet är att ta fram PLA baserat från svensk skogsråvara, närmare bestämt sidoströmmar som idag inte används från…

Projekt

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system,…

Projekt

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore…

Projekt

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som…

Projekt

Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras…

Projekt

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar…

Projekt

QualDeEPC

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan…

Projekt

Relivs

Relivs arbetar med frågor som rör de som på ett eller annat sätt har försäljning av livsmedel, tillhandahåller lokaler för…

Projekt

Belok

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen…

Projekt

Projektet Manuela utvecklar en pilotlina för additiv tillverkning

Eu projektet Manuelas målsättning är att utveckla en kommersiell pilotlina för additiv tillverkning med metaller. Chalmers Industriteknik är ansvariga för…

Projekt

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att…

Projekt

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor…

Projekt

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper…

Projekt

Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik och…

Projekt

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Projekt

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med…

Projekt

Halkolyckor minskas med uppvärmda gator

Värmeslingorna i gatan gör att människor inte halkar i samma utsträckning, som på ouppvärmda gator. De flesta fallolyckorna sker på…

Projekt

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas…

Projekt

Grafen i innebandyklubbor

I projektet Grafen i innebandyblad, ska bladen förstärkas genom att grafen i polyeten och polypropylene tillsätts. Bladen ska bli styvare…

Projekt

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet. Denna uppgift är inrättad för att s…

Projekt

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska lä…

Projekt

Energilyftet

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

Projekt

LÅGAN

En samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Projekt

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan…

Projekt

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Projekt

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

Projekt

Grafen i värmepumpar och för energilagring

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas i form av värme eller kyla. För att öka effe…

Projekt

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Projekt

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Projekt

Svetsning av plastprodukter

Material och tillverkningsmetoder för svetsade plastprodukter utvecklades ihop med svenskt medelstort företag. Ny produktionsprocess och bättre materialval gjorde att produktionscy…

Projekt

Materialval för tuffa miljöer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på lång livslängd i aggressiva miljöe…

Projekt

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella…

Projekt

Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsi…

Projekt

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, vilket drivs från Chalmers Industriteknik, arbe…

Projekt

Långsiktigt samarbete med CIT lyfter utvecklingen av Sioo:x miljövänliga träskydd

Sioo:x Wood Protection behövde stöd för metod- och produktutveckling och provning för att kunna bredda och vidareutveckla sin verksamhet. Företaget vände sig till CIT som satte iho…

Projekt

Inuheat – Uppvärmda kläder

Chalmers Industriteknik har hjälpt Inuheat att utveckla ett smart batteripack som känner av i vilket plagg det befinner sig i…

Projekt

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder. I dag ger en EU-medborgare i g…

Projekt

GreenElec – Effektiv resursanvändning

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning. Chalmers Industriteknik deltar i EU-pr…

Projekt

Relight – Hållbar återvinning av lysprodukter

Målet med projektet är att testa och utveckla nya tekniker för en hållbar återvinning av kvicksilverinnehållande lågenergilampor genom att behandla avfallet på ett kostnads- och mi…

Projekt

Realize – bilåtervinning

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet på det återvunna materialet i både miljömässiga och ekonom…

Projekt

Remanence – återvinning av magneter

Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från permanentmagneter i elektronikavfall Framtidens potentiella tillgångsbegränsningar av sällsynta jordartsmetaller har debatteras mycke…