ProSAFe – Personligt skydd mot fallskador – förbättrad livskvalité hos äldre

Säker mobilitet

I Nollvisionens anda kommer ProSAFe att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och prisbild.
Sveriges seniorer blir allt friskare och mer mobila. Sedan 1997 har det bland personer 80+ blivit dubbelt så vanligt att avlida till följd av fallolyckor. Mellan 2018 och 2028 prognostiseras antalet personer i åldersgruppen 80 år+ att öka med 50%. Fallolyckorna orsakar stort lidande och medför ofta ett permanent omsorgsbehov för de drabbade. Vidare kan rädslan för fall vara begränsande. Fallolyckorna kostar redan den offentliga sektorn mer än dubbelt så mycket som alla vägtrafikolyckor. Nu är det nödvändigt att vända trenden och minska fallskadorna.

I projektet deltar: RISE Research Institutes of Sweden, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Infonomy, Autoliv, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Borås, Stockholms kommun, Örebro kommun, TST, Igelkott golv, Germa, Region Gotland, If Skadeförsäkring och SKPF Pensionärerna

Länk till projektsidan:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/personligt-skydd-mot-fallskador-forbattrad-livskvalite-hos-aldre

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…