ProSAFe – Personligt skydd mot fallskador – förbättrad livskvalité hos äldre

Säker mobilitet

I Nollvisionens anda kommer ProSAFe att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och prisbild.
Sveriges seniorer blir allt friskare och mer mobila. Sedan 1997 har det bland personer 80+ blivit dubbelt så vanligt att avlida till följd av fallolyckor. Mellan 2018 och 2028 prognostiseras antalet personer i åldersgruppen 80 år+ att öka med 50%. Fallolyckorna orsakar stort lidande och medför ofta ett permanent omsorgsbehov för de drabbade. Vidare kan rädslan för fall vara begränsande. Fallolyckorna kostar redan den offentliga sektorn mer än dubbelt så mycket som alla vägtrafikolyckor. Nu är det nödvändigt att vända trenden och minska fallskadorna.

I projektet deltar: RISE Research Institutes of Sweden, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Infonomy, Autoliv, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Borås, Stockholms kommun, Örebro kommun, TST, Igelkott golv, Germa, Region Gotland, If Skadeförsäkring och SKPF Pensionärerna

Länk till projektsidan:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/personligt-skydd-mot-fallskador-forbattrad-livskvalite-hos-aldre

Fler projekt
Projekt

Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer fö…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…