Chalmers Industriteknik

Policys

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med miljö, kvalitet och jämställdhet.

Miljö och kvalitet

Vi gör morgondagen redo för framtiden, vilket bland annat innebär att vi hela tiden strävar efter hållbar utveckling. Hög kvalitet i alla våra leveranser är också en ledstjärna och vi hjälper våra kunder att nå sina miljö- och kvalitetsmål.

Vi arbetar strukturerat och med ständiga förbättringar. Hela koncernen är certifierad för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001).

Vår kvalitetspolicy

I våra uppdrag strävar vi efter att i samarbete med kunden ta fram en bra plan för alla projekt.

  • Vi följer upp våra projekt och förfinar våra arbetsmetoder för att bättre kunna möta kundernas krav och önskningar.
  • Vi säkerställer att vi alltid har den kompetens som kunderna efterfrågar genom utbildning, erfarenhetsutbyte inom organisationen och tillgång till interna och externa nätverk.
  • Genom att fokusera på att tillämpa resultat från forskning så bidrar vi till att skapa värde för både kunder och samhälle.
  • I alla våra uppdrag har vi fokus på att uppfylla kundens krav och miniminivån är att följa lagar och andra tillämpliga krav.
  • Genom vårt kvalitetsarbete utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och sätter förbättringsmål för att öka den nytta som vi levererar till kunder.

Vår miljöpolicy

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI, design och cirkulär ekonomi.

  • Vi bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi deltar i.
  • Vi har hög kompetens inom våra expertområden och vi har även bred kunskap inom miljö och hållbarhetsfrågor. I alla ansökningar, utredningar och projekt vi deltar i beaktar vi våra förslags konsekvenser för hållbarhet.
  • Vi strävar mot lösningar som minskar påverkan på miljö, jämfört med dagens lösningar. Detta gäller naturligtvis även vår egen verksamhets påverkan på miljön.
  • Vi uppfyller krav som ställs i lagar och andra bindande krav, men strävar efter att överträffa dessa i de lösningar och förslag som presenteras i projekten.
  • Vi sätter miljömål för våra arbetsprocesser och följer upp utfallet av våra projekt i de fall möjligheten finns för att lära oss och ständigt förbättra de projekt vi utför.

Plan för jämställdhet och likabehandling

Detta är en formellt beslutad plan och policy för Chalmers Industritekniks inklusive dotterbolagens systematiska och förebyggande arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Planen innehåller både övergripande information om ramverk, ansvarsfördelning och budget som finns inom jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt de prioriterade områden som verksamheten aktivt arbetar med.

Här kan du läsa hela dokumentet ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”.

Vid frågor kontakta Golaleh Ebrahimour, VD, Chalmers Industriteknik.

Code of conduct

Vi har en Code of Conduct (Uppförandekod) som gäller hela koncernen Chalmers Industriteknik. Uppförandekoden syftar till att ge oss vägledning i hur vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt samt i enlighet med lagar och regler. Innehållet samlar de normer och förväntningar vi har inom verksamheten.

Här kan du läsa dokumentet.

Så behandlar vi personuppgifter