Industriell & urban symbios

Industriell och urban symbios innebär att företag samarbetar för att dela resurser och utnyttja avfall som råmaterial för att skapa en mer hållbar produktion. Detta betyder att företag samarbetar för att hantera avfall, dela utrustning och teknologier, samt utbyta råmaterial och energi med varandra. Genom att samarbeta och dela resurser kan företagen minska sin miljöpåverkan och öka sin resurseffektivitet.

Illustration: Snius.

Skapa värde av dina underutnyttjade resurser

Industriell och urban symbios är en process inom cirkulär ekonomi som fokuserar på underutnyttjade resurser från en aktör eller process som blir råvara för någon annan. Delning av resurser mellan aktörer sparar råmaterial och energi samtidigt som utsläpp och avfallsgenerering minskar. Inom området är det stort fokus på att höja värdet av underutnyttjade material- och energiresurser (som avfall och restprodukter), som kan nyttjas av andra aktörer inom ett nätverk.

Men samarbeten kan också innefatta gemensamma infrasystem för försörjning och service, kunskapsbyggande, innovation och marknadsföring. Genom att kalla det Industriell och Urban symbios kan begreppet vidgas och inkludera fler delar kopplat till staden och samhället för att till exempel skapa hållbar och cirkulär stadsutveckling.

Det innebär att man ser samhällets olika system som sammankopplade, som exempelvis avfallshantering, energi, transport och byggande. Genom att samarbeta mellan olika aktörer och se på hela samhället kan man arbeta för en hållbar cirkulär samhällsutveckling med ökat resursutnyttjande, minskat avfall och minskad negativ miljöpåverkan.

Möt experterna

Jessica Algehed

Projektledare, PhD

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Peter Carlsson

Projektledare, MSc

Projekt

IETS-Task XXI: Avkarbonisering av industriella system inom ramen för en cirkulär ekonomi

Task XXI undersöker ämnet cirkulärt kol ur ett industriperspektiv för att beskriva industriella energisystem inom en hållbar, fossilfri ekonomi. Målet är att uppnå både resurseffek…

Projekt

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.