IETS-Task XXI: Avkarbonisering av industriella system inom ramen för en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi
Analys och omställning av värdekedjor
Industriell och Urban symbios

Task XXI undersöker ämnet cirkulärt kol ur ett industriperspektiv för att beskriva industriella energisystem inom en hållbar, fossilfri ekonomi. Målet är att uppnå både resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, samt ett hållbart energisystem.

Inom ramen för IETS Task XXI har Chalmers Industriteknik och RISE fått i uppdrag att skapa ett svenskt konsortium och en samverkansplattform för kunskapsutbyte. Konsortiet består av representanter från akademin, forskningsinstitut och industrin, och är kopplat till ett internationellt nätverk inom International Energy Agency (IEA) med deltagare från Europa och Nordamerika.

Arbetet med Task XXI i Sverige har påbörjats och de senaste framstegen inom cirkulära kolflöden och industriell symbios kommer att diskuteras i olika workshoppar och seminarier under 2023 och 2024. Särskild fokus kommer att ligga på hantering av cirkulära kolflöden i LCA och energisystemmodellering, integrering av kolavskiljning i industrin, affärsmodeller och goda exempel på industriell symbios.

Projektet pågår mellan 2023 och 2024 och finansieras av Energimyndigheten.

Här hittar du mer information om Task XXI.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…