Poly Lactic Acid

Cellulosabaserade material

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt. Den nuvarande råvarukällan är majs eller sockerrör som diskuteras på grund av användning av jordbruksmark för produktion av plast istället för mat. Därför har intresset för att omvandla sidoströmmar från andra industrier baserade på biomassa, som skogsindustri, jordbruksindustri, livsmedelsrester etc., till mjölksyra och vidare till PLA ökat.

Vi har i två på varandra följande projekt visat att det är möjligt att industriellt omvandla sockerarterna i sidoströmmen från skogsindustrin till mjölksyra genom fermentation. Fermentationsvätskan har renats och koncentrerats upp innan den polymeriserats till PLA i labbskala. Nästa steg är att vidare utveckla uppreningen i industriell skala och att ytterligare undersöka effektivare metoder för att polymerisera mjölksyran för att uppnå PLA av hög kvalitet.

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…