AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

Cirkulär ekonomi
Cirkulära strategier och affärsmodeller

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av brukade produkter kan ökas och stimuleras.

För att öka försäljningen av tidigare använda produkter behövs det en djupare förståelse för vad som driver konsumenter att göra hållbara val och hur handeln kan möta ett ökat intresse för återbruk. Forskarnas huvudsyfte är därför att utreda hur en övergång till ökat återbruk kan genomföras praktiskt och effektivt.

Projektet kommer att studera hur aspekter som marknadsföring, prissättning, produktinformation och utformning av försäljningskanaler påverkar kunders upplevelser och viljan att köpa återanvända produkter.

– Resultat från återbruksrelaterade studier vi tidigare genomfört visar tydligt hur viktigt det är för handeln att ha god kunskap om kundernas beteenden och önskemål, välja rätt utformning på säljkanaler och tillhandahålla efterfrågad produktinformation. Projekt AGAIN kommer att skapa kunskap och erfarenheter som ger branschen en klart bättre förståelse vad gäller utmaningar, möjligheter och lämpliga lösningar, säger Klas Hedvall från Chalmers Industriteknik.

Forskningen kommer att genomföras med hjälp av intervjuer, observationer och fältexperiment där både kunder, handlare och andra viktiga aktörer inom branschen kommer att involveras.

Ett viktigt mål för projektet är att generera konkreta råd och rekommendationer som kan användas inom detaljhandelsbranschen för att stödja den cirkulära omställningen.

Forskningsprojektet ”AGAIN: Återbruk i handeln,” finansieras av Handelsrådet och pågår under två år.  Projektet leds av Jenny Karlsson vid CTF. Utöver detta omfattar projektgruppen Lars Witell, CTF, Klas Hedvall, Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Jessica Edlom, Geomedia vid Karlstads universitet.

Vill du veta mer?

Klas Hedvall

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

LoopSpeaker – Återanvändning av bilhögtalare i och utanför bil

Projektet LoopSpeaker syftar till att kartlägga förutsättningar för, samt föreslå, hur högtalare från ”skrotbilar” (bilar som av olika anledningar nått slutet på sina respektive li…