AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot

Tillämpad matematik och optimering

Det övergripande målet med detta projekt är att skapa en hållbar arbetsplats där autonoma mobila enheter och människor arbetar tillsammans på ett säkert och effektivt sätt genom att ha följande forskningsverksamhet: i) utveckla strategier för samverkan mellan människa och robot, ii) utveckla tekniker för perception och prognostisering av rörliga stela objekt och människor, och (iii) utveckling av on-line planering och styrning för mobila samarbetsrobotar.

Robotar kan hjälpa människor med arbetsuppgifter som är tunga eller repetitiva och som därför kan skada en människa. Men å andra sidan utgör vissa uppgifter som är lätta för människor en verklig utmaning för robotar, t.ex. är det i dag omöjligt för robotar att plocka och montera kabelsystem. Potentialen för samarbete mellan människa och robot är därför enorm inom tillverkningsindustrin, men även inom många andra områden som hälsa, jordbruk och hushållsrobotik. De samarbetsrobotar som används inom industrin har dock begränsade avkänningsmöjligheter. Detta innebär att verkligt samarbete mellan människa och robot inte är möjligt i dag. Den senaste tidens framsteg med djupinlärning för behandling av visuell information öppnar nya möjligheter för ett mer kompetent och intelligent samarbete mellan människa och robot. I det här projektet kommer vi att utveckla strategier för interaktion mellan människa och robot tillsammans med perception, rörelseprognoser, planering och kontroll för att möjliggöra ett verkligt intelligent samarbete mellan människa och robot. Vi kommer därmed att arbeta för att skapa en hållbar arbetsplats där robotar och människor arbetar tillsammans och kompletterar varandra på ett säkert och effektivt sätt i en flexibel miljö.

Chalmers Industriteknik bidrar med automationsexpertis för att utveckla verkliga protyper hos AstraZeneca och Volvo AB.

Illustration: Chalmers University of Technology 

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Martin Dahl

Forskningsingenjör, PhD

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…