Projektet Manuela utvecklar en pilotlina för additiv tillverkning

Eu projektet Manuelas målsättning är att utveckla en kommersiell pilotlina för additiv tillverkning med metaller. Chalmers Industriteknik är ansvariga för att integrera ingående tekniker, komponenter och processer till ett komplett produktionssystem.

Detta innebär att vi har ansvaret att utveckla system för att hantera produktionsplanering, logistik samt att administrera kundspecifika projekt i produktionslinan. Chalmers Industriteknik är också ansvariga för affärsutveckling och att säkerställa att den kunskap och de tillverkningsprocesser som utvecklas inom ramen för Manuela kommer till användning i europeiskt näringsliv.

Chalmers Industriteknik är även ansvarig för att facilitera tillgänglighet för europeisk industri till den kunskap som genereras inom projektet, samt att de produktionsprocesser som utvecklas kommer att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag.

Vad är Additiv Tillverkning?

Additiv tillverkning (AM), även kallad 3D-printing, är en tillverkningsprocess som sammanfogar material, baserat på digitala indata i form av en CAD-fil.

Genom att lägga till material i lager efter lager så kan man med AM tillverka produkter och geometrier som inte är möjliga att tillverka med konventionella tillverkningsmetoder som tex subtraktiv (t ex CNC-fräsning) eller formativa processer (t ex formsprutning).

AM ger också tillgång till ett brett spektrum av nya material som med traditionella tekniker är svåra eller omöjliga att bearbetas till en färdig produkt.

Historiskt har AM hitintills främst varit ett hjälpmedel för att skapa prototyper eller mindre förserier i syfte att verifiera en design innan massproduktion med konventionella tillverkningstekniker.

En nyligen intensifierad utveckling inom material för AM och förfinad och mer robusta produktionsmetoder är AM nu på väg att bli ett kostnadseffektivt alternativ för massproduktion för fler och fler tillämpningar i ett snabbt växande antal industrier.

EU Projektet Manuela

Det övergripande målet med Manuela är att utveckla tekniker, material och produktionsprocesser som kan möjliggör kostnadseffektiv produktion med additiv tillverkning i höga volymer, i syfte att stärka konkurrenskraften hos europeisk tillverkningsindustri.

Strategin som Manuela projektet kommer att exekvera på för att nå detta målet är att utveckla och etablera en service för pilotproduktion med avancerad additiv tillverkning i metall som skall göras tillgänglig för europeiska företag.

MANUELA- konsortiet partners har därför avtalat att sammanlänka sina respektive tillverknings-centra, FoU resurser och upparbetade kunskap inom additiv tillverkning. Projektet representerar har i och med detta skapat unika förutsättningar att leverera ett substantiellt mervärde inom AM till europeisk tillverkningsindustri.

Läs mer på projektets webbplats

Medlemmar i konsortiet

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…