Projektet Manuela utvecklar en pilotlina för additiv tillverkning

Eu projektet Manuelas målsättning är att utveckla en kommersiell pilotlina för additiv tillverkning med metaller. Chalmers Industriteknik är ansvariga för att integrera ingående tekniker, komponenter och processer till ett komplett produktionssystem.

Detta innebär att vi har ansvaret att utveckla system för att hantera produktionsplanering, logistik samt att administrera kundspecifika projekt i produktionslinan. Chalmers Industriteknik är också ansvariga för affärsutveckling och att säkerställa att den kunskap och de tillverkningsprocesser som utvecklas inom ramen för Manuela kommer till användning i europeiskt näringsliv.

Chalmers Industriteknik är även ansvarig för att facilitera tillgänglighet för europeisk industri till den kunskap som genereras inom projektet, samt att de produktionsprocesser som utvecklas kommer att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag.

Vad är Additiv Tillverkning?

Additiv tillverkning (AM), även kallad 3D-printing, är en tillverkningsprocess som sammanfogar material, baserat på digitala indata i form av en CAD-fil.

Genom att lägga till material i lager efter lager så kan man med AM tillverka produkter och geometrier som inte är möjliga att tillverka med konventionella tillverkningsmetoder som tex subtraktiv (t ex CNC-fräsning) eller formativa processer (t ex formsprutning).

AM ger också tillgång till ett brett spektrum av nya material som med traditionella tekniker är svåra eller omöjliga att bearbetas till en färdig produkt.

Historiskt har AM hitintills främst varit ett hjälpmedel för att skapa prototyper eller mindre förserier i syfte att verifiera en design innan massproduktion med konventionella tillverkningstekniker.

En nyligen intensifierad utveckling inom material för AM och förfinad och mer robusta produktionsmetoder är AM nu på väg att bli ett kostnadseffektivt alternativ för massproduktion för fler och fler tillämpningar i ett snabbt växande antal industrier.

EU Projektet Manuela

Det övergripande målet med Manuela är att utveckla tekniker, material och produktionsprocesser som kan möjliggör kostnadseffektiv produktion med additiv tillverkning i höga volymer, i syfte att stärka konkurrenskraften hos europeisk tillverkningsindustri.

Strategin som Manuela projektet kommer att exekvera på för att nå detta målet är att utveckla och etablera en service för pilotproduktion med avancerad additiv tillverkning i metall som skall göras tillgänglig för europeiska företag.

MANUELA- konsortiet partners har därför avtalat att sammanlänka sina respektive tillverknings-centra, FoU resurser och upparbetade kunskap inom additiv tillverkning. Projektet representerar har i och med detta skapat unika förutsättningar att leverera ett substantiellt mervärde inom AM till europeisk tillverkningsindustri.

Läs mer på projektets webbplats

Medlemmar i konsortiet

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…