Trace 4 Value – KEEP

Cirkulär ekonomi
Cirkulär design & spårbarhet
Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value kan den generella utmaningen samlas upp, och appliceras mer generellt både i den egna branschen och i andra.

Delprojektet KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system, syftar till att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter (EE) för att främja och effektivisera hållbar nyproduktion, återanvändning och materialåtervinning.

Idag är ofta att information om EE-produkters ursprung, sammansättning samt instruktioner för reparation, demontering och hantering av livets slut är otillgänglig för många aktörer i en produkts livscykel. Ett spårbarhetssystem kan möjliggöra delning av denna typ av data och hjälpa alla aktörer som är involverade i produkternas livscykler att förlänga produkternas livslängd, bibehålla deras värde och i sin tur minska avfallet.

Vikten att jobba med spårbarhet kommer också från politisk nivå i form av att införandet av ett produktpass diskuterats både nationell nivå och i EU. Ett produktpass beskrivs som ett system för att tillhandahålla information om EE-produkter, inklusive deras ursprung, deras sammansättning och deras kapacitet att demonteras och hanteras när deras livscykler är slut. Utifrån det som finns beskrivet så tolkar vi det som att det spårbarhetssystem som vi vill utveckla i KEEP är helt i linje med EUs visioner om produktpass.

Fokus i projektet ligger på genomförande av tester: matchning av producenter och återförsäljare samt återanvändare och återvinnare med lämpliga testmiljöer utifrån vilka förutsättningarna är samt vad de vill testa, utformning och genomförande av tester.

Projektpartners och finansiärer
Projektet finansieras av Vinnova. Projektledare för Trace 4 Value: RISE. Projektledare för KEEP: Chalmers Industriteknik. I Trace 4 Value finns det mer än 60 parter. I KEEP är vi 24 parter.

Websidan för projektet:
Trace4Value
keep (keepelectronics.com)

Vill du veta mer?

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…

Projekt

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.…

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet …