Trace 4 Value – KEEP

Cirkulär ekonomi
Cirkulär design & Spårbarhet

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value kan den generella utmaningen samlas upp, och appliceras mer generellt både i den egna branschen och i andra.

Delprojektet KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system, syftar till att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter (EE) för att främja och effektivisera hållbar nyproduktion, återanvändning och materialåtervinning.

Idag är ofta att information om EE-produkters ursprung, sammansättning samt instruktioner för reparation, demontering och hantering av livets slut är otillgänglig för många aktörer i en produkts livscykel. Ett spårbarhetssystem kan möjliggöra delning av denna typ av data och hjälpa alla aktörer som är involverade i produkternas livscykler att förlänga produkternas livslängd, bibehålla deras värde och i sin tur minska avfallet.

Vikten att jobba med spårbarhet kommer också från politisk nivå i form av att införandet av ett produktpass diskuterats både nationell nivå och i EU. Ett produktpass beskrivs som ett system för att tillhandahålla information om EE-produkter, inklusive deras ursprung, deras sammansättning och deras kapacitet att demonteras och hanteras när deras livscykler är slut. Utifrån det som finns beskrivet så tolkar vi det som att det spårbarhetssystem som vi vill utveckla i KEEP är helt i linje med EUs visioner om produktpass.

Fokus i projektet ligger på genomförande av tester: matchning av producenter och återförsäljare samt återanvändare och återvinnare med lämpliga testmiljöer utifrån vilka förutsättningarna är samt vad de vill testa, utformning och genomförande av tester.

Projektpartners och finansiärer 

Projektet finansieras av Vinnova.
Projektledare för Trace 4 Value: RISE
Projektledare för KEEP: Chalmers Industriteknik
I Trace 4 Value finns det mer än 60 parter. I KEEP är vi 24 parter.

Websidan för projektet:
Trace4Value
keep (keepelectronics.com)

Vill du veta mer?

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Projekt

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelni…

Projekt

Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden

EUSME Support erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till innovativa svenska små- och medelstora företag (SMF) i syfte att stimulera, underlätta och öka svensk medverkan i EU:s…