SIOO Wood

Keramiska material

Hur kan vi skydda trä mot angrepp av mögel, svamp och insekter på ett hållbart sätt?Kiseldioxid (SiO2) är ett av de vanligaste ämnen som finns på jorden och kiselbaserat material har nu vuxit på marknaden som ett hållbart och naturligt skydd av trä utomhus. En av mekanismerna bakom detta är att mögel och svamp bara ser ”sten”, de hittar inget att äta.

Tillsammans med SiOO Wood Protection och RISE har vi ett långt samarbete där vi tagit fram nya produkter och patent för hållbart skydd av altaner och fasader i trä. Via olika innovationsprojekt har vi utvecklat hållbara skydd av olika träslag baserat på kiselbaserade material med stöd av regionala (FoU-kort), nationella (Vinnova) och EU-bidrag (EUROSTARS).

Preamble: How can we protect wood against attack by mould, fungus and insects in a sustainable way? Silicon dioxide (SiO2) is one of the most common substances found on earth and silica-based material has now grown on the market as a durable and natural protection of wood outdoors. One of the mechanisms behind this is that mould and fungus only see ”rock”, they find nothing to eat.

Together with SiOO Wood Protection and RISE, we have a long collaboration where we have developed new products and patents for sustainable protection of deckings and facades. Through various innovation projects, we have developed protection of various types of wood based on silicon-based materials with the support of regional (FoU-kort), national (Vinnova) and EU grants (EUROSTARS).

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…