Barmark III – Demonstration av självkörande redskapsbärare för kommunal vägdrift

Säker mobilitet

Samtidigt som antalet fotgängare och cyklister ska öka, finns högt satta mål beträffande minskning av antalet allvarligt skadade. Trafikmiljöns utformning och drift har störst inverkan på skadeutfallen och klimatförändringar och bemanningsutmaningar gör att lösningar inom automation eftersöks.

Undersökningar visar att trafikmiljöns utformning och drift och underhåll har störst inverkan på skadeutfallet och att skadorna ökar vintertid, trots att många då undviker att välja cykel eller gång. När klimatet förändras blir vädret oförutsägbart, vilket sätter stort tryck på drift och underhåll beträffande kapacitet och beredskap. Detta samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera förare. Sammantaget med de snabba framstegen inom automation och digitalisering har intresset väckts för att undersöka hur dessa kan nyttjas inom området. Projektet samlar entreprenörer, redskapstillverkare, kommun och forskning i ett projekt där morgondagens driftsarbete demonstreras.

I projektet deltar: RISE, Chalmers Industriteknik, Svevia, Holms, Peab, Terranor, Skanska, Green Landscaping, Stockholms Stad

Länk till projektsidan:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-kommunal-vagdrift

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…