Färdplan för grafen i energitillämpningar

Material och kemi
Grafen och andra 2D-material

Supermaterialet grafen har potential att användas för att förbättra prestandan i ett betydande antal olika teknologier och tillämpningar inom energiområdet. Det har dock saknats en samlad beskrivning av nuläge, potential och aktörer ur ett svenskt perspektiv. En färdplan för området kan bidra med detta samt föreslå mål, prioriterade områden och aktiviteter som kan bidra till att uppnå målen.

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen koordinerade CIT Industriell Energi under 2019 arbetet med en färdplan fram för grafen i energitillämpningar inom svensk industri för perioden 2020–2030. Arbetet genomfördes i samverkan med en referensgrupp inom SIO Grafen och genom flera aktiviteter öppna för alla svenska aktörer. Färdplanen är särskilt inriktad mot områden som är relevanta för svensk industri och de svenska energimålen.

I färdplanen föreslås att framåt prioritera fem områden

  • elfordon
  • lagring av el och balansering av elnät
  • värmeväxlare och annan värmeöverföring
  • krafttransmission och distribution samt
  • motorer, generatorer och turbiner

Färdplan Energi ingår nu som en viktig del i underlaget för strategisk planering och uppdatering av SIO Grafens agenda. I projektet arbetade Ingrid Nyström och Malin Jacobsson i nära samverkan med expertis inom SIO Grafen och kombinera detta med sin breda kunskap om det svenska energisystemet.

Läs hela rapporten

Rapporten har presenterats på ett webbseminarium anordnat av SIO Grafen.
Ta del av en inspelning av presentationen (30 min)

Om SIO Grafen

SIO Grafen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Energi är ett av SIO Grafens styrkeområden.

 

Vill du veta mer?

Ingrid Nyström

Affärsområdeschef Samhälle

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…