Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder

Energi
Industri

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Syftet med detta projekt har varit att presentera en sammanhållen bild av möjligheter och hinder för elektrifiering i medlemsföretagen samt av hur elbehovet skulle påverkas vid storskalig elektrifiering.

Projektet resulterade i en omvärldsanalys som finns att ladda ner från Västsvenska Kemi- och Materialklustrets webbplats. Av rapporten framgår att drivkrafterna för elektrifiering skiljer sig mycket åt mellan olika typer av industrier och företag. Det är dock tydligt att nationella klimatmål, företagsspecifika hållbarhetsmål för fossilfrihet och cirkulära lösningar, samt reduktionsplikten är starkare drivkrafter än utsläppsrättssystemet och flexibilitet gentemot elmarknaden.

Det absolut tydligaste hindret är osäkerheten om framtida tillgång på fossilfri/förnybar el till konkurrenskraftiga priser i kombination med långa ledtider för tillståndsprocesser och utbyggnad av elnätet. Som hinder för storskalig elektrifiering nämns även låg mognadsgrad för teknikerna, höga kostnader, osäkerhet kring hur tekniken bäst integreras i befintliga processer, tillgång till koldioxid, vatten och el vid samma lokalisering (för elektrobränsleproduktion) osv.

Mycket tyder på att även en måttlig elektrifiering kan leda till en fördubbling av nuvarande eleffektbehov. Vid mer omfattande elektrifiering skulle elbehovet kunna tiodubblas. I kombination med de långa ledtiderna visar detta på ett mycket stort behov av öppen och aktiv kommunikation mellan industrier och nätägare.


Möjlig utveckling av effektbehovet för de industrier som intervjuats i projektet. Notera att ”extensive electrification” är ett rent spekulativt scenario.

Ta del av rapporten

Parter och finansiering

Projektet Opportunities and barriers for implementation of Power-to-X (P2X) technologies in the West Sweden Chemicals and Materials Cluster´s process industries genomfördes av parter från RISE och Chalmers i samarbete med Borealis, Perstorp, Preem, Södra, Liquid Wind, Nouryon, Göteborg Energi, St1 samt Vattenfall och finansierades av Klimatledande processindustri (Vinnväxt), Västra Götalandsregionen och deltagande företag. Från CIT Industriell Energi medverkade Elin Svensson som underkonsult till Chalmers.

Vill du veta mer?

Elin Svensson

Projektledare, Docent

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…