Graphene Flagship – Innovation

Material och kemi
Grafen och andra 2D-material

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska länder.

Huvuduppdraget inom Graphene Flagship är att föra ut teknik, baserad på grafen och relaterade material, från laboratoriet till kommersiella tillämpningar.
Med denna strävan har innovation blivit ett centralt fokus för flaggskeppet.
Innovationsstödet leds av Chalmers Industriteknik, och inkluderar arbete inom:

  • Samordning av innovationsstöd
  • Innovationsmål och strategi
  • Utveckling av portfolio för immateriella tillgångar och immateriella rättigheter
  • Industrisamverkan
  • Utbildningsplattform
  • Innovationsledning

I nästa fas fortsätter vi att flytta fokus från materialforskning till komponentutveckling och systemnivåintegration. Vårt fokus är att kombinera teknik-push och marknadsbehov genom att arbeta med industrins intressenter för att öka tekniken mognadsgrad, säger Kari Hjelt.

* Detta projekt har fått EU-finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 enligt bidragsavtal nummer 785219”.

Vill du veta mer?

Kari Hjelt

Graphene Flagship

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…