Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden

Cirkulär ekonomi
Effektivare samarbete för innovation
Det europeiska samarbetet inom forskning och innovation är av stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samarbetet har varit till fördel för Sverige och ökar möjligheterna att lösa gemensamma samhällsutmaningar med hjälp av ny kunskap och innovation.

Därför har den svenska regeringen fattat beslut om en nationell strategi för att stärka Sveriges deltagande i Horisont Europa som är EU:s största ramprogram för forskning och innovation på €95,5 miljarder.

För att Sverige ska fortsätta vara en ledande aktör i den globala konkurrensen finansierar Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten EUSME Supportkontoret. EUSME Support erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till innovativa svenska små- och medelstora företag (SMF) i syfte att stimulera, underlätta och öka svensk medverkan i EU:s program Horisont Europa, Eurostars och Innovationsfonden.

SMF har ofta begränsade resurser för att bland annat hitta rätt finansieringsverktyg, tolka regelverk och skicka in en lyckad ansökan. Med stöd av EUSME Support kan SMF bland annatdiskutera sina idéer och hitta relevanta EU-program och utlysningar, utbilda sig i hur man skriver en konkurrenskraftig ansökan samt få återkoppling på ansökan, förbereda sig inför intervjun med EIC Juryn och få vägledning vid registrering i ansökningsportalerna. Efter projekt godkännande kan EUSME Support stötta även med projektinitiering, implementering, rapportering och förberedelse inför en revision.

Organisationerna som deltar i EUSME Support finns representerade över hela Sverige och har erfarenhet och kompetens inom både EU ansökningar och projekt samt affärscoaching. Många deltagare i EUSME Support har även koppling till Enterprise Europe Network (EEN) där små och medelstora företag kan få information, rådgivning och viss affärscoachning samt hitta samarbetspartners till projekt.

Projektdeltagare i EUSME Support är RISE (koordinator), Chalmers Industriteknik, LTU Business, Uminova Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet och ALMI Företagspartner Skåne.

Projektet är en upphandlad tjänst som startades 1:a juli 2021 och löper över 12 månader med möjlighet att som längst förlängas till 2025-06-30. Projektet finansieras av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Externa länkar
EU SME Support – Webbsida
EU SME Support | LinkedIn

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…

Projekt

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.…

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet …