Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

Material och kemi
Grafen och andra 2D-material

Förstudie kring norsk väginfrastruktur

Norska Statens Vegevesen vände sig till Chalmers Industriteknik för att genomföra en förstudie inom ramen för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt kring norsk väginfrastruktur. Målet med studien var att koppla myndighetens framtida utmaningar med lösningar som skulle kunna förbättras med hjälp av grafenmaterial. Projektet inleddes med en workshop med deltagare från Chalmers och Statens Vegvesen, med syfte att identifiera och rangordna dessa utmaningar och hitta de mest relevanta fokusområdena.

En omfattande litteraturstudie genomfördes sedan inom områdena:

  1. Konstruktionsmaterial
  2. Sensorer för mätning av omgivande miljö
  3. Energiskördning
  4. Värmeöverföring i vägar
  5. Ytbeläggningar
  6. Kommunikation fordon till fordon

– Det visade sig att det finns många viktiga tillämpningar för Statens Vegvesen där grafen skulle kunna användas, när dessa är färdigutvecklade. Det är väldigt roligt att de gått vidare med forskningssamarbete tillsammans med Chalmers inom grafenförstärkt konstruktionsmaterial, säger Helena Theander, gruppchef på Chalmers Industriteknik och en av författarna till rapporten.

Projektet tog också fram en roadmap för vart och ett av de aktuella områdena, baserat på publika marknadsundersökningar, litteratur och diskussioner med europeisk grafenexpertis.

Slutligen gav författarna några förslag på områden där Statens Vegvesen bör prioritera sin grafenforskning. Bland förslagen nämns bland annat att använda grafen som ytbeläggning för att förhindra oxidation och rost, samt att förstärka byggnadsmaterial med grafenkompositer.

Rapporten ”Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures” är öppen och tillgänglig för alla som vill veta mer om grafentillämpningar inom transportområdet.

Läs hela rapporten på Norskt Vegvesens webbplats

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…