Belok

Energi

Ett nätverk för energieffektivisering i lokalfastigheter

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Belok är en satsning från Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks driver utvecklingsprojekt och att testar nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

Mer information på Beloks hemsida.

CIT Energy Management är genom Per-Erik Nilsson koordinator för Belok. Inom projektet har CIT Energy Management bidragit till utvecklingen av totalmetodiken för renovering av lokaler, genomfört flera totalprojekt samt genomför utredning för att bidra till energieffektiviseringen av Sveriges lokalfastigheter.

Vill du veta mer?

Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…