Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

Cirkulär ekonomi

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd? Projektet ”Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet” (BILLIV) ska ta reda på just detta och är finansierat av Trafikverket. Frågeställningen undersöks av Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utmaningar och potential

För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 och nå målnivån för år 2030 anses elektrifiering, användning av biodrivmedel, effektivare fordon och ett nytt transportupplägg vara avgörande faktorer. För att påskynda omställning till en mer hållbar fordonsflotta av personbilar, som är mer energieffektiv och till större del eldriven, är det viktigt att skapa kunskap om den optimala tidpunkten för att byta ut föråldrade bilar utifrån rätt perspektiv. Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet genomför ett projekt med syfte att utreda personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet samt lyfta fram potentiella åtgärder för att påverka aspekterna i en önskvärd riktning.

Fysiska resurser och emissioner

Projektet börjar med att identifiera faktorer som relaterar till användningen av fysiska resurser i ett fordon och emissioner under tillverkning, användning och återvinningsfasen. En optimal livslängd ur ett resurs- och ett emissionsperspektiv beräknas genom olika modeller som livscykelberäkningar och en avvägning av olika scenarier genom känslighetsanalyser.

Trafiksäkerhet och samhälle

Då teknisk utveckling ger bilar allt bättre passiva och aktiva trafiksäkerhetsegenskaper analyseras förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrade livslängder. Projektet kommer också att titta på vilka typer av styrmedel som skulle kunna användas för att påverka bilars livslängd, exempelvis förtida skrotning, och vilka effekter det kan ge för samhällsekonomi och bilägare. Projektets slutresultat kring optimal livslängd på personbilar förväntas skapa värde för politiska beslutsfattare, privata bilägare, företag och bilindustrin, batteriaktörer, återvinningsindustrin, med mera.

Delmål i projektet

  • Identifiering av faktorer med betydande påverkan på den optimala livslängden ur ett resursperspektiv
  • Identifiering av faktorer med betydande inverkan på den optimala livslängden ur ett emissionsperspektiv
  • Beräkning av den optimala livslängden ur perspektiven resursanvändning och emissioner
  • Analys av förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrade livslängder
  • Förslag på åtgärder för att påverka faktorer för en resursmässigt, emissionsmässigt och säkerhetsmässigt önskvärd riktning

Referensgrupp

I BILLIVs referensgrupp ingår: BIL Sweden, Bilretur & Cleanmotion, Chalmers Tekniska Högskola, Swedish Life Cycle Center, Folksam och Transportstyrelsen.

Finansiär

Projektet BILLIV har fått finansiering av Trafikverket som driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige. Projektet startade i februari 2021 och pågår till slutet av oktober 2022.

Projektpartner

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet som arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…