Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

Cirkulär ekonomi
För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd? Projektet ”Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet” (BILLIV) ska ta reda på just detta och är finansierat av Trafikverket. Frågeställningen undersöks av Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Utmaningar och potential

För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 och nå målnivån för år 2030 anses elektrifiering, användning av biodrivmedel, effektivare fordon och ett nytt transportupplägg vara avgörande faktorer. För att påskynda omställning till en mer hållbar fordonsflotta av personbilar, som är mer energieffektiv och till större del eldriven, är det viktigt att skapa kunskap om den optimala tidpunkten för att byta ut föråldrade bilar utifrån rätt perspektiv. Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet genomför ett projekt med syfte att utreda personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet samt lyfta fram potentiella åtgärder för att påverka aspekterna i en önskvärd riktning.

Fysiska resurser och emissioner

Projektet börjar med att identifiera faktorer som relaterar till användningen av fysiska resurser i ett fordon och emissioner under tillverkning, användning och återvinningsfasen. En optimal livslängd ur ett resurs- och ett emissionsperspektiv beräknas genom olika modeller som livscykelberäkningar och en avvägning av olika scenarier genom känslighetsanalyser.

Trafiksäkerhet och samhälle

Då teknisk utveckling ger bilar allt bättre passiva och aktiva trafiksäkerhetsegenskaper analyseras förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrade livslängder. Projektet kommer också att titta på vilka typer av styrmedel som skulle kunna användas för att påverka bilars livslängd, exempelvis förtida skrotning, och vilka effekter det kan ge för samhällsekonomi och bilägare. Projektets slutresultat kring optimal livslängd på personbilar förväntas skapa värde för politiska beslutsfattare, privata bilägare, företag och bilindustrin, batteriaktörer, återvinningsindustrin, med mera.

Delmål i projektet
  • Identifiering av faktorer med betydande påverkan på den optimala livslängden ur ett resursperspektiv
  • Identifiering av faktorer med betydande inverkan på den optimala livslängden ur ett emissionsperspektiv
  • Beräkning av den optimala livslängden ur perspektiven resursanvändning och emissioner
  • Analys av förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrade livslängder
  • Förslag på åtgärder för att påverka faktorer för en resursmässigt, emissionsmässigt och säkerhetsmässigt önskvärd riktning
Referensgrupp

I BILLIVs referensgrupp ingår: BIL Sweden, Bilretur & Cleanmotion, Chalmers Tekniska Högskola, Swedish Life Cycle Center, Folksam och Transportstyrelsen.

Finansiär

Projektet BILLIV har fått finansiering av Trafikverket som driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige. Projektet startade i februari 2021 och pågår till slutet av oktober 2022.

Projektpartner

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet som arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag.

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…