BIOFACE

Material & kemi
Cellulosabaserade material
Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi som bas.

Materialen kommer att baseras på giftfri och företrädesvis förnybar råvara och utmaningen kommer att bestå i att optimera materialen för beständighet och lågt underhåll över lång tid, uppfylla samtliga myndighetskrav och ha minimal miljöpåverkan. Detta i kombination med uppfyllande av krav och förväntningar på återvinning och återbruk.

Projektet består av parter från hela värdekedjan (PaperShell, Nouryon, Brixly, Olsson Lyckefors Arkitektur, Stena Recycling) och ett samarbete mellan näringsliv och forskningsinstitut (RISE, Chalmers Industriteknik), där den samlade kompetensen kommer att ge goda möjligheter att ta beslut grundade på gedigna forskningsresultat och möjlighet till snabb industrialisering. Arbetet innefattar både behovs-, hållbarhets-, och marknadsanalys, materialutveckling och verifiering, samt spridning av projektresultat.

Projektet löper mellan maj 2023 till juli 2025 och koordineras av Chalmers Industriteknik.

Vill du veta mer?

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…