SpårKons

Cirkulär ekonomi
Material
Cirkulär design
Cirkulära strategier & affärsmodeller
I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för handeln och dels för konsumenten, i syfte att göra mer hållbara och cirkulära val.

En viktig del av industrins omställning till att bli mer hållbar utgörs av spårbarhet, tillgängliggörande av information och digitala produktpass. Både internationellt och nationellt arbetar man intensivt med att ta fram olika styrmedel som regelverk, policyer och standarder för vilken information som skall följa en produkt. Det är i dagsläget oklart huruvida informationen är relevant för de verksamheter som befinner sig längst ut i värdekedjan dvs. handeln respektive konsumenten.

I projektet vill vi öka förståelse för konsumenternas beslutsprocess och utforska de faktorer som påverkar deras val. Vi hoppas att resultaten kommer att kunna ge inspel till utformningen av kommande styrmedel och bidra till en mer hållbar och cirkulär industri som bättre möter slutanvändarnas behov och förväntningar. Med en användarfokuserad utformning av policyer ser vi att man kan främja en rättvis, inkluderande och socialt hållbar omställning både regionalt, nationellt och globalt inom konsumentledet.

Fakta
Projektet finansieras av Vinnova och är ett samarbete mellan Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Quceem, Smithereens, GS1 Sweden, Svensk Handel och Elektronikbranschen.

Vill du veta mer?

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Fler projekt
Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Va…

Projekt

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system…