Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta är en förutsättning för att fortsätta skapa samhällsnytta på sikt.

Lighthouse är ett unikt tvärvetenskapligt maritimt kompetenscentrum och en nationell plattform för forskning, utveckling och innovation. Verksamheten är baserad på ett triple helix-samarbete mellan industri, akademi och samhälle och Lighthouse tre huvuduppgifter är:

  • Forskningssamverkan och nätverk
  • Program och finansiering
  • Kommunikation

Visionen är ”Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö”.

Lighthouse anordnar seminarier och konferenser, driver traineeprogram och postdoktorprogram. Initierar och finansierar förstudier, sprider forskningsresultat och synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation.

Chalmers Industriteknik bidrar med kompetens till Lighthouse genom verksamhetschefen Åsa Burman och kommunikationsansvarige Andreas Kron.

Läs mer på Lighthouse webbplats

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…