Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta är en förutsättning för att fortsätta skapa samhällsnytta på sikt.

Lighthouse är ett unikt tvärvetenskapligt maritimt kompetenscentrum och en nationell plattform för forskning, utveckling och innovation. Verksamheten är baserad på ett triple helix-samarbete mellan industri, akademi och samhälle och Lighthouse tre huvuduppgifter är:

  • Forskningssamverkan och nätverk
  • Program och finansiering
  • Kommunikation

Visionen är ”Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö”.

Lighthouse anordnar seminarier och konferenser, driver traineeprogram och postdoktorprogram. Initierar och finansierar förstudier, sprider forskningsresultat och synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation.

Chalmers Industriteknik bidrar med kompetens till Lighthouse genom verksamhetschefen Åsa Burman och kommunikationsansvarige Andreas Kron.

Läs mer på Lighthouse webbplats

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…