Flergångsförpackningar

Cellulosabaserade material

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar? Inom projektet Flergångsförpackningar har en systemanalys i form av en LCA genomförts som visar att CO2-avtrycket för en flergångsförpackning med lång hållbarhet, blir betydligt lägre än för en engångsförpackning som materialåtervinns. Analysen visar också att man kan mer än dubblera antalet flergångsförpackningar utan att flergångsförpackningen får en högre miljöbelastning än engångsförpackningen.

Även en enkel ekonomisk kalkyl som gjorts, visar att under förutsättning att flergångsförpackningen har lång hållbarhet och används under flera år så blir det ett billigare alternativ än kontinuerligt inköp av engångsemballage. Det innebär att det även bör finnas utrymme för investeringar av annan nödvändig utrustning vid en eventuell övergång till flergångsemballage som en industridiskmaskin men som ändå kommer ha en rimlig återbetalningstid.

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…