Kunskapscentra och Infrastrukturer

Centrumbildningarna koordinerar forskning och hjälper till att skapa och sprida kunskap. Vi erbjuder projekt- och innovationsledning samt kommunikationskompetens i flera kunskapscentra där vi är en länk mellan näringsliv och akademi. Vi leder komplexa strukturer och samverkan med flera parter och organisationer.

Här en lista över centra

Big Science Sweden – Big Science Sweden (BiSS) har som uppdrag att stödja företag, institut och universitet för att bidra till utvecklingen av de forskningsanläggningar där Sverige är medlem. BiSS har skapats av VR, Vinnova och Tillväxtverket och leds och bemannas i huvudsak av universiteten inklusive Chalmers, Chalmers Industriteknik, RISE och Teknikföretagen. BiSS fokus är på bidrag som utvecklar forskning, innovation och  internationellt samarbete och skapar bra affärer för Sverige. Sedan 2020 arbetar Big Science Sweden även med kunskaps- och tekniköverföring från infrastrukturerna till Sveriges industri och samhälle. Läs mer här.

Digital Twin Cities Centre – Digitala tvillingar är realistisk digital representation av något fysiskt. Nya tekniska framsteg gör det möjligt att simulera, förutsäga och visualisera städernas puls för att fatta bättre informerade beslut. Centrets vision är att etablera Digital Twin City-konceptet som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livliga städer och regioner i hela Sverige fram till 2030. Läs mer här.

FibRe – FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal industriella företag och offentliga organisationer. Målet med centrumet är att bygga en gedigen kompetens för att kunna möjliggöra en omställning från fossilbaserade plaster till helt biobaserade motsvarigheter. Läs mer här.

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel – f3 är ett nationellt kunskapscentrum där industri, högskolor, institut och myndigheter samverkar för en långsiktigt hållbar drivmedelsförsörjning. Det gör vi genom att genomföra och finansiera systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning samt sprida kunskap om forskningsresultaten. Läs mer här.

SIO Grafen – Uppgiften är att stärka svensk konkurrenskraft genom att ta grafen från labbet till industrin. Under SIO Grafens första sex år har programmet investerat i 117 innovationsprojekt och bygget av en svensk grafenbransch accelererar stadigt. Läs mer här.

Graphene Flagship –Graphene Flagship samlar 170+ akademiska och industriella partners från 21 länder. Genom att föra samman olika kompetenser underlättar Graphene Flagship samarbetet mellan sina partner, vilket påskyndar tidslinjen för branschens acceptans av grafenteknik. Läs mer här.

ID (Industriell Dynamik) –  Erbjuder kostnadsfri behovsanalys, rådgivning och skräddarsydd förmedling av expertkompetens inom teknik- och affärsutveckling till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. ID består av 17 olika organisationer inom industriell företagande. Läs mer här.

IETS TCP Industrial Energy-Related Technologies and Systems – IETS TCP är ett av ca 40 internationella samarbetsprogram under IEA:s (International Energy Agency) paraply.Huvudsyftet är att bidra till erfarenhetsutbyte, internationellt nätverkande och spridning av resultat för att påskynda klimatomställningen i industrin. Verksamheten bedrivs i projektform där företag och forskningsorganisationer från 14 länder medverkar. CIT Industriell Energi driver kansliet. Läs mer här.

SAFER – Vehicle and traffic safety – SAFER forskar för att rädda liv, förebygga skador och möjliggöra säker rörlighet. Centret engagerar eliten inom området säkra transportlösningar och resultaten bidrar till att öka partnerföretagens konkurrensfördelar och organisation. Läs mer här.

SEC – Swedish Electromobility Center – Swedish Electromobility Center är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet. Vi förenar Sveriges kompetens och fungerar som en plattform för interaktion mellan akademi, industri och samhälle. Läs mer här.

Lighthouse (Swedish MaritimeCompetence Centre) – Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans. Läs mer här.

MedTech West – MedTech West är ett nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och tekniker. Vi initierar, underlättar och främjar ett ökat forskningssamarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn, industrin och den akademiska världen. Fokus är att tillgodose faktiska kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

RE:Source – RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom de planetära gränserna. Läs mer här.

Myfab – Myfab är en öppen infrastruktur som samlar resurser för nano- och mikrofabrikation. Varje år går över 800 unika användare in genom dörrarna till någon av Myfabs fyra anläggningar vid Chalmers, Uppsala universitet, Lunds universitet och KTH. Myfabs renrumslaboratorier har alla ett standardiserat set av utrustning och därtill sin egen expertis och egna specialiteter. Läs mer här.

Revere (Chalmers Resource for Vehicle Research) – Revere är ett chalmerslaboratorium för fordonsrelaterad forskning. Huvudsakliga forskningsområden är självkörande fordon, aktiv säkerhet och fordonsdynamik. Villd u veta mer om Revere? Kontakta föreståndare Anna Carlsson.

GATE – Projektet går ut på att bygga upp ett forsknings-centra för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien). Vi tillsammans med Chalmers är rådgivare och hjälper till att föra över kunskap och erfarenhet till de som jobbar med centrat. Läs mer här.

MANUELA – MANUELA-projektet handlar om att driva utvecklingen och skapa konkurrensfördel för europeisk industri inom metallbaserad additiv tillverkning (AM). Det är en pilotlinje för metalladditivtillverkning som täcker hela AM-utvecklingscykeln inklusive simulering, robust AM-tillverkning och on-line processtyrning, karakterisering, feedback i realtid, efterbehandling, AM-kvalificeringsprotokoll och tillhörande affärsmodell. Läs mer här.