Säker mobilitet

Att människor kan röra sig både inom närområdet och resa långa sträckor på ett säkert och hållbart sätt oavsett kön, ålder och eventuell funktionsnedsättning är viktigt. Likaså är säkra och hållbara transporter av gods viktigt.

Initiativ som kan rädda liv

Chalmers Industriteknik arbetar med olika initiativ inom dessa områden som vi sammanfattar under begreppet Säker mobilitet som är en grundpelare för utvecklingen av vårt samhälle.
Säker mobilitet är viktigt av flera skäl. Det viktigaste skälet till säker mobilitet är att rädda människoliv. Varje år dödas eller skadas miljontals människor runt om i världen i transportrelaterade olyckor. Skador och dödsfall från dessa olyckor kan ha en förödande inverkan på individer och kan orsaka långsiktiga fysiska och känslomässiga konsekvenser.

Säker mobilitet är avgörande för ekonomisk utveckling. Transportinfrastruktur och tjänster som är säkra och pålitliga bidrar till ekonomiska utveckling.

En hållbar miljö främjas av säker mobilitet. Till exempel kan transportsystem som prioriterar säkerhet, som cykelbanor som uppmuntrar människor att välja aktiva transportsätt, vilket bidrar till att minska luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser.

Sammanfattningsvis är säker mobilitet avgörande för att skydda människors liv, främja ekonomisk utveckling och uppnå ett hållbart och rättvist samhälle.

Möt experterna

Anna Carlsson

Projektledare, PhD/MEd

John-Fredrik Grönvall

Projektledare

Magnus Granström

Föreståndare SAFER

Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER

Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER, PhD

Exempel från verkligheten
Projekt

Gravida kvinnors bältesanvändning

Säkerhetsbältet är det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, och halverar risken att omkomma vid en kollision i personbil.…

Projekt

ProSAFe – Personligt skydd mot fallskador – förbättrad livskvalité hos äldre

I Nollvisionens anda kommer ProSAFe att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och prisbild.…

Projekt

Barmark III – Demonstration av självkörande redskapsbärare för kommunal vägdrift

Samtidigt som antalet fotgängare och cyklister ska öka, finns högt satta mål beträffande minskning av antalet allvarligt skadade. Trafikmiljöns utformning och drift har stör…