Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till mål, prioriteringar och insatser samt en kunskapsöversikt rörande teknik och potential.

Supermaterialet grafen har potential att användas för att förbättra prestandan i ett betydande antal olika teknologier och tillämpningar inom energiområdet. Det har dock saknats en samlad beskrivning av nuläge, potential och aktörer ur ett svenskt perspektiv. En färdplan för området kan bidra med detta samt föreslå mål, prioriterade områden och aktiviteter som kan bidra till att uppnå målen.

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen koordinerade CIT Industriell Energi under 2019 arbetet med en färdplan fram för grafen i energitillämpningar inom svensk industri för perioden 2020–2030. Arbetet genomfördes i samverkan med en referensgrupp inom SIO Grafen och genom flera aktiviteter öppna för alla svenska aktörer. Färdplanen är särskilt inriktad mot områden som är relevanta för svensk industri och de svenska energimålen.

I färdplanen föreslås att framåt prioritera fem områden

  • elfordon
  • lagring av el och balansering av elnät
  • värmeväxlare och annan värmeöverföring
  • krafttransmission och distribution samt
  • motorer, generatorer och turbiner

Färdplan Energi ingår nu som en viktig del i underlaget för strategisk planering och uppdatering av SIO Grafens agenda. I projektet arbetade Ingrid Nyström och Malin Jacobsson i nära samverkan med expertis inom SIO Grafen och kombinera detta med sin breda kunskap om det svenska energisystemet.

Läs hela rapporten

Rapporten har presenterats på ett webbseminarium anordnat av SIO Grafen.
Ta del av en inspelning av presentationen (30 min)

Om SIO Grafen

SIO Grafen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Energi är ett av SIO Grafens styrkeområden.

 

Andra projekt

Auktionssystem för bio-CCS

I Sverige finns det en stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (så kallad…

Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat…

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Projektet har undersökt vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis vätgas) samt vilka hinder och…

KNOGA

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Vad som saknats är en…

QualDeEPC

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern,…

Belok

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett…

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Grafen i innebandyklubbor

I projektet Grafen i innebandyblad, ska bladen förstärkas genom att grafen i polyeten och polypropylene tillsätts. Bladen ska bli styvare men ha oförändrad vikt.

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.