Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Projektet har undersökt vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis vätgas) samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel.

Västsverige med sin stora koncentration av (process-)industrier står för en betydande del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt finns en stor medvetenhet och en önskan att bidra till såväl Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp, som till infriandet av Parisavtalet. Samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, offentligt ägda företag och privata industrier är väl etablerad sedan länge och ett flertal förstudier inom området infångning, transport och lagring eller användning av koldioxid (CCS/CCU), pågår parallellt. En samlad bedömning är att de tekniska förutsättningarna finns och det geografiska läget (nära Norges planerade lagringsplatser) är bra, men att stora investeringar krävs, särskilt när det gäller infrastruktur för att möjliggöra CCS som ett steg på vägen mot nettonollutsläpp.

Hösten 2020 – våren 2021 projektledde vi ett uppdrag från Klimatledande Processindustri, inom vilket det ingick att undersöka vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis vätgas) samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel. Dessutom genomförde vi en sammanställning av pågående forskningsprojekt inom området i syfte att bidra till ytterligare samverkan och synergieffekter. Rapporten består av följande delar – vilka kan läsas och användas var för sig:

  • Sammanfattning av intervjuer kring erfarenheter av offentlig finansiering – hinder och möjligheter
  • Sammanställning av finansieringsmöjligheter – för- och nackdelar (detaljer om de olika utlysningarna återfinns i bilaga)
  • Sammanställning av pågående projekt med fokus på CCS i Västsverige
  • Förslag på strategier för att ta del av tillgängliga offentliga medel – för den enskilda aktören och genom västsvensk samverkan

I projektgruppen ingick personer från CIT Industriell Energi, Chalmers och RISE. Övriga parter som bidrog med kunskap och erfarenheter var Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Liquid Wind, Länsstyrelsen (tillsyn samt finansiering), Nordion Energi, Perstorp, Renova, Preem, St1, SSAB och Södra. (De fyra senare inom projektet ”Understanding the financing roadmap to deep industrial decarbonization”).

Ta del av slutrapporten

Läs intervjun med projektledare Heléne Johansson

Resultat från projektet redovisades och diskuterades under webbseminariet ”Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS”, där Simon Harvey från Chalmers och Hanna Tornevall från CIT Industriell Energi medverkar (36 minuter in i sändningen).

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Heléne Johansson

Kontakta mig

Andra projekt

Auktionssystem för bio-CCS

I Sverige finns det en stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (så kallad…

Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat…

KNOGA

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Vad som saknats är en…

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till…

QualDeEPC

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern,…

Belok

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett…

Energilyftet

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

LÅGAN

En samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel,…