Ingrid Nohlgren (enhetschef)

Ingrid drivs av att utveckla och engagera människor runt omkring sig och hon stimuleras av att ha ett arbete där hon kan vara med och påverka. Sedan 2018 är hon föreståndare för f3 - Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Ingrid är en disputerad kemitekniker med forskning-, utveckling- och ledarskap- och konsulterfarenhet inom energi och pappers- och massaindustriteknik. Efter doktorsexamen (2002) har Ingrid rört sig i gränslandet mellan forskning/utveckling och teknikkonsultområdet i olika ledande befattningar. De konsultuppdrag som Ingrid har drivit har oftast varit olika strategiska energiutredningar och utvecklingsprojekt för energibolag, skogsindustri och dess branschorganisationer. Frågeställningarna har varit breda inom energiområdet med mycket fokus kring biobränslen, biodrivmedel, kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och ofta också med ett marknads- och lönsamhetsperspektiv kopplat till teknisk utveckling. Hon har även arbetat med olika FoU-frågor kring svartlutsförgasning och bioraffinaderier.

Ingrid är teknologie doktor i kemisk apparatteknik från Luleå tekniska universitet och civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.

Titel Director Materials & Circularity/Föreståndare f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, PhD
Telefon 031- 772 6352
Mobil 070-269 5390
Epost ingrid.nohlgren@chalmersindustriteknik.se