Stort medieintresse om skyddskläders förmåga att hindra cancerogena ämnen.

Det här handlade projektet om

Brandmän som exponeras för hälsofarliga ämnen i brandrök löper större risk än befolkningen i stort att utveckla cancer. I det sammanhanget är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) speciellt viktiga eftersom flera av de ämnen som ingår i denna ämnesgrupp är dokumenterat cancerframkallande. Exponeringen sker när PAH tränger igenom brandmännens skyddskläder och deponeras på huden.

Med syfte att finna metoder för att skydda brandmän från denna arbetsmiljörisk har Brandmännens cancerfond gett i uppdrag till CIT Energy Management att studera alternativa skyddskläders förmåga att hindra genomträngning av PAH.

Uppdraget har utförts genom mätningar, dels i liten skala på provbitar av skyddskläder, dels i full skala i samband med övningar där brandmän genomförde rökdykningar. Mätningarna genomfördes på Guttasjöns brandövningsplats i samverkan med personal från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Mätningar gjordes dels på de standardkläder som används inom räddningstjänsten idag, dels på ett förstärkt klädsystem, där understället byttes ut mot ett nytt underställ tillverkat av en s.k. adsorptiv textilie, innehållande ett lager med aktivt kol och som har en partikelfiltrerande funktion.

Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt att klädsystemet med det adsorptiva understället ger en markant reduktion av mängden PAH som tränger igenom skyddskläderna till huden jämfört med det utan adsorptivt underställ. Standardkläderna reducerade den totala mängden PAH till i genomsnitt en femtondedel (1/15) av mängden PAH i brandröken. De förstärkta kläderna, med adsorptivt underställ reducerade typiskt mängden PAH till mindre än en tusendel (1/1000) när det adsorptiva understället var nytt. När understället åldrats genom användning vid tio rökdykningar med mellanliggande tvättar sjönk reduktionen av PAH. Skyddskläderna reducerade då mängden PAH till knappt en sexhundradedel (1/600).

Testerna har utförts av följande personer:

Lars Ekberg, Adj. Prof., CIT Energy Management AB (projektledning, planering, genomförande av provningar)

Sarka Langer, Adj. Prof., IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg (planering och genomförande)

Bo Strandberg, Docent, Arbets- och Miljömedicin, Lunds Universitet (kemiska analyser)

Projektet har synts i flera media

Den redovisning som ger tydligast och en korrekt bild är den i tidskriften Aktuell Säkerhet, se nedan.

Vetenskapsradion (tid 3:50)
(Om länk inte funkar: Inslag Vetenskapsradion Nyheter 24/9 kl 06:34. Hela programmets längd är 04:52 och vårt inslag kommer vid 03:50)

P4 blekinge.

Ekot, P1 Morgon (tid 38:49).

P4 Stockholm

P4 Extra (tid 26:39)

Tidningen Aktuell Säkerhet

Expressen

Så småningom kommer ytterligare publiceringar av artikeln i Tidningen Brandmannen och Tidningen SFF (Swedish Firefighters).

Fler nyheter
Nyheter | 11 april 2024
Nu är rapporten ”Gravidas Bältesanvändning: Kartläggning & Testning av Komfortprodukter” publicerad
Nyheter | 08 april 2024
Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan
Nyheter | 04 april 2024
Vårt senaste nyhetsbrev nr 2. 2024 är publicerat!

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.