Sebnem Yilmaz Balaman

Projektledare, PhD

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Analys & omställning av värdekedjor, Cirkulära strategier & affärsmodeller, Industriell & urban symbios, Bioekonomi, Systemdesign, Design och analys av försörjningskedjor, Biobaserad produktion, Hållbar omställning av värdekedjor, Systemintegrationsvägar, Modellering och optimering

Att skapa motståndskraftiga och hållbara system kräver smarta beslut genom noggrann planering och analys.

Sebnem disputerades 2014 i industriteknik med en avhandling inom design och planering av biobaserade produktionskedjor. Hon har erfarenhet som akademiker och forskare med fokus på att utveckla och använda beslutshjälpmedel för cirkulära och biobaserade värdekedjor för alla nivåer i beslutshierarkin – strategiska, taktiska och operativa. Sebnem har mest använt modellerings- och optimeringstekniker samt scenarioanalys. Hon arbetar bland annat med design och analys av försörjningskedjor, multi-objektiva analyser, intressentinteraktionsanalyser, nätverksdesign och hållbarhet av logistik och transportsystem samt systemintegrationslösningar.

Sebnems fokus är att bidra till kunskapen mot hållbar omställning till ett cirkulärt system och en bioekonomi i olika branscher för att vägleda investerare, planerare och beslutsfattare i utvärderingar av system och försörjningskedjans alternativ. Hon har bred kompetens att hjälpa intressenter och beslutsfattare i problemlösning i hållbarhet – utbyggnad – policy nexus, detta genom att använda ett systemperspektiv och överväga systemens interna egenskaper och dynamik, men även att utforska hur man kopplar/integrerar flera system baserat på egna interniteter.