Alexander Gerdin

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Energisamordning, energi- och inneklimatsberäkning, energieffektivisering och uppdragsledning

Alexander är utbildad civilingenjör med en kandidat inom Maskinteknik och en master inom Hållbara Energisystem från Chalmers. Examensarbetet undersökte möjligheten till återladdning av borrhålslager med hjälp av lågtemperaturssolfångare. Alexander är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.

Alexander har tidigare arbetat på AFRY, (fd. ÅF) som energisamordnare och uppdragsledare inom hållbart byggande. Projekten hade oftast krav på någon miljöcertifiering där det i energisamordarens roll gäller att ta fram ansökningshandlingar samt att se till så att alla discipliner är informerade vad kraven innebär för deras projektering.