Miljö och kvalitet

Vi gör morgondagen redo för framtiden, vilket bland annat innebär att vi hela tiden strävar efter hållbar utveckling. Hög kvalitet i alla våra leveranser är också en ledstjärna och vi hjälper våra kunder att nå sina miljö- och kvalitetsmål. Vi arbetar strukturerat och med ständiga förbättringar. Hela koncernen är certifierad för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001).

Vår miljöpolicy

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI, design och cirkulär ekonomi. Vi bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi deltar i.

  • Vi har hög kompetens inom våra expertområden och vi har även bred kunskap inom miljö och hållbarhetsfrågor. I alla ansökningar, utredningar och projekt vi deltar i beaktar vi våra förslags konsekvenser för hållbarhet.
  • Vi strävar mot lösningar som minskar påverkan på miljö, jämfört med dagens lösningar. Detta gäller naturligtvis även vår egen verksamhets påverkan på miljön.
  • Vi uppfyller krav som ställs i lagar och andra bindande krav, men strävar efter att överträffa dessa i de lösningar och förslag som presenteras i projekten.
  • Vi sätter miljömål för våra arbetsprocesser och följer upp utfallet av våra projekt i de fall möjligheten finns för att lära oss och ständigt förbättra de projekt vi utför.

Vår kvalitetspolicy

  • I våra uppdrag strävar vi efter att i samarbete med kunden ta fram en bra plan för alla projekt.
  • Vi följer upp våra projekt och förfinar våra arbetsmetoder för att bättre kunna möta kundernas krav och önskningar.
  • Vi säkerställer att vi alltid har den kompetens som kunderna efterfrågar genom utbildning, erfarenhetsutbyte inom organisationen och tillgång till interna och externa nätverk.
  • Genom att fokusera på att tillämpa resultat från forskning så bidrar vi till att skapa värde för både kunder och samhälle.
  • I alla våra uppdrag har vi fokus på att uppfylla kundens krav och miniminivån är att följa lagar och andra tillämpliga krav.
  • Genom vårt kvalitetsarbete utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och sätter förbättringsmål för att öka den nytta som vi levererar till kunder.