Omställning är möjlig!

Stor satsning på projekt som skyndar på cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser.

Vi på Chalmers Industriteknik har vunnit flera uppdrag inom det strategiska innovationsprogrammet Re:Source som syftar till att snabbare ställa om till en cirkulär ekonomi. Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar! Syftet med Re:Source är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, men även att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt.

Vad betyder det då? Vår expertkunskap och omfattande nätverk innebär att vi har förståelse för hela värdekedjan och kan skapa relevanta aktörskonstellationer som täcker hela värdekedjan från producenter, användare till återvinnare. Genom att öka förståelsen för varandras utmaningar kommer vi att kunna överbrygga och lösa utmaningarna för att få till en hållbar och långsiktig omställning. Chalmers Industriteknik är med och sätter agendan genom att vi historiskt har uppmärksammat och agerat på problemställningar och utmaningar innan det har kommit styrmedel och regelverk. Vi har också ett brett och stort nätverk inom både näringslivet, akademier och offentlig sektor som gör att vi kan bygga upp projekten och sprida kunskapen i större sammanhang. Nätverkande är en av våra styrkor!

Här kan du läsa om de olika projekten vi kommer jobba med inom tillsammans med våra samarbetspartner.

Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar – genomförbarhetsstudie
Projektet syftar till att studera om tekniken med en digital tvilling kan ligga grund för optimering av en återvinningsanläggning vilket på sikt kan leda till ökad cirkuläritet och renare avfallsflöden. Potentialen är mycket god genom att en digital tvilling av återvinningsprocessen på sikt kan leda till processoptimering och minskade kostnader samt bidra till förbättrad rapportering av legala krav och kundkrav. Ett lyckat resultat kan spridas både i Sverige och internationellt och förbättra ekonomin och skapa renare flöden i återvinningsledet. Därmed kan mer avfall återföras som råvara på sikt.

Komplett system för att ersätta engångsprodukter för mat och dryck vid event
Projektet syftar till en ökad användning av återanvändbara förpackningar för mat och dryck vid event, och därmed bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Implementering av projektresultaten förväntas ligga nära i tiden i och med att projektet avser att genomföra storskalig demonstration av ett komplett system som är anpassat till de krav som lagstiftningen ställer från och med januari 2024. Projektet syftar till att underlätta den transformation som restaurang- och besöksnäring står inför vad gäller förpackningar och kommer resultera i viktiga lärdomar som kan användas i samband med andra evenemang då lagstiftningen trätt i kraft.

Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser
Projektet ska ta fram och testa lösningar i praktiken för bidra till att skapa ett branschgemensamt cirkulärt system för emballage för hemleverans, där det emballage som kunden tar emot varorna i också kan sändas tillbaka till leverantören för återanvändning. Detta kommer att minska resursanvändningen och vara ett steg mot att nå målen i Parisavtalet, såväl som EU:s cirkulära handlingsplan. Det förslag till system som utvecklas inom ramen för projektet har som mål att kunna användas av alla dagligvaruaktörer som erbjuder hemleverans av varor.

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar
Med ett växande antal elfordon som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för bilbatterier. Det är viktigt att se till att batterier och deras komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel som riskerar att bli en bristvara inom en snar framtid. Den stora utmaningen idag inom branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Det behövs ett säkert och effektivt process- och informationsflöde samt testutrustning och diagnosverktyg som kan utvärdera olika typer av batterier. Syftet med demonstrationsprojektet är att etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier från elfordon.

Cirkulära byggprodukter av plast
Projektet ska driva på omställningen mot mer cirkulära byggprodukter av plast, genom att kartlägga vilka produkter av plast som finns i en byggnad, mängd spill, om produkterna går att återanvända eller om materialet går att återvinna samt hur regelverk ser ut både i Sverige och internationellt. Syftet är att bidra till att bygga ny kunskap, nya affärer och långsiktig konkurrenskraft för de inblandade aktörerna. Med en bred aktörskonstellation med deltagande från hela bygg-branschens värdekedja, skapar vi goda förutsättningar för att resultaten både kan spridas vidare och skalas upp i ett nästa steg.​​

Vägar till ökad materialåtervinning av textilier inom ideell second-hand
Projektet ska identifiera hur en framtida demonstrationsanläggning för gemensam sortering och hantering av textilflöden kan byggas upp. Resultaten kommer att komma hela den ideella second-hand-branschen, såväl som den privata second-hand-branschen till gagn. Förslagen som tas fram i projektet kan vidareutvecklas av flertalet organisationer ur ett nationellt perspektiv, då behovsägare är både second-hand-branschen och de kommunala renhållningsorganisationerna. Projektet kommer vidareutveckla lärdomar från tidigare och pågående återbruksprojekt, ta fram underlag för utvecklingen av second-hand-organisationernas insamling, samt ta fram en affärs-, policy- och hållbarhetsanalys av den framtida föreslagna lösningen för insamling.

Tillsammans minskar vi resursslöseriet och skapar en hållbar morgondag.

I projekten deltar 68 parter som kommer vara aktiva i att utveckla och genomföra projekten och totalt innebär arbetet motsvarande 17 manår i projekten. Projekten har en total budget på motsvarande nästan 24 miljoner kronor och Chalmers Industris andel är knappt 20 % av totalbudgeten. De flesta projekt startar upp under hösten 2022 och kommer genomföras till 2024.

Vill du veta mer om projekten eller få hjälp med din resursomställning kan du kontakta Maria Hammar, Cirkulär ekonomi eller Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Material

Finansiär för det strategiska innovationsprogrammet Re:Source är Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories
Pressmeddelande | 14 december 2023
Grafen framställd ur grafit från elbilsbatterier

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.