Internationellt samarbete för effektiv och hållbar energianvändning i industrin

Nöjda studiebesöksdeltagare och guider efter studiebesöket på GoBiGas. Foto: Pearse Buckley, IEA Bioenergy.

Inom IEA (International Energy Agency) pågår ett stort antal projekt och program för att ställa om till mer hållbar produktion och användning av energi. IEAs tekniska samarbetsprogram (Technology Collaboration Programmes eller TCP:er) samlar bred expertis från många länder med fokus att hitta lösningar på energirelaterade utmaningar inom sektorer som exempelvis industri, transport, byggnader och förnybara bränslen. Nyligen samlades två av programmen – IETS och IEA Bioenergy – i Göteborg för erfarenhetsutbyte, samverkan, studiebesök och formella beslutsmöten.

Chalmers Industritekniks dotterbolag CIT Industriell Energi är värd för programmet Industrial Energy-related Technologies and Systems (IETS) kansli. Även ordförande i IETS exekutivkommitté, Thore Berntsson, är anställd på CIT.

IETS TCP har som syfte att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan länder samt att sprida kunskap om nya kostnadseffektiva tekniker och system som förbättrar energieffektiviteten.

– Vårt TCP är mycket brett, säger Thore Berntsson, Chalmersprofessor inom energi och miljö, och det enda inom IEA som omfattar hela industrisektorn. Vi fokuserar därför på projekt som kan öka energieffektivisering och/eller minska koldioxidutsläppen. I varje projekt deltar grupper från minst två olika länder – oftast fler – för att öka kunskapsbasen och erfarenhetsutbytet.

Bred ansats med fokus på klimatet

Bland de pågående projektet märks bredden: energieffektivisering i små och medelstora företag samt i järn- och stålindustrin, återvinning av överskottsvärme från industrin samt användning av membran för separationsprocesser i bioraffinaderier. Vid det senaste exekutivkommittémötet i Göteborg diskuterades långt framskridna planer på att starta projekt inom elektrifiering och digitalisering av industrin, industriella bioraffinaderier samt metoder för att bättre kunna utvärdera investeringar i hållbara tekniker, vilka påverkas av framtida lagstiftning och andra politiska styrmedel.

I projekten deltar grupper och organisationer från såväl högskolor, institut och privat sektor. De representerar i första hand IETS tio medlemsländer, men även representanter från andra IEA-länder deltar i enstaka projekt där de har specifikt intresse och kompetens.

Informationsspridning och erfarenhetsutbyte

Resultaten, i form av exempelvis rapporter, korta sammanfattningar och vetenskapliga artiklar, är öppna och till för att spridas. Inom IETS och de olika projekten anordnas även olika workshopar och seminarier för erfarenhetsutbyte.

Den senaste workshopen anordnades i mitten av maj tillsammans med ett annat av IEAs samarbetsprogram, IEA Bioenergy, och kretsade kring hur olika typer av bioraffinaderier (som pappers- och massabruk, livsmedels- och foderindustrin samt energiproduktion) kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. Workshopen samlade närmare nittio deltagare från ett tjugotal länder världen över i Göteborg. Deltagarna hade också möjlighet att besöka Preems produktionsanläggning för förnybara drivmedel samt Göteborg Energis unika biogasanläggning GoBiGas.

Koordineras från Chalmers Industriteknik

De länder som ingår i IETS-samarbetet är Belgien, Danmark, Korea, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. Delegaterna i den beslutande exekutivkommittén representerar i första hand myndigheter och universitet/högskolor i respektive land. Svensk representant är Svante Söderholm från Energimyndigheten. Kansliet som stöttar exekutivkommittén och projekten administrativt och med specifik teknisk kompetens finns drivs av Chalmers Industriteknik sedan fem år tillbaka och kommer enligt beslut vid det senaste mötet att vara kvar i minst tre år till.

– Det är ett intressant och givande samarbete och vi är glada – och stolta – över att vi får fortsatt förtroende, säger Per-Åke Franck, VD för CIT Industriell Energi och den som leder kansliarbetet. Vi har jobbat med energifrågor i över trettio år här på Chalmers Industriteknik och har djup och bred kompetens samt tillgång till ett stort nätverk av experter i Sverige och internationellt.

Mer om IETS (länk)

Mer om IEA och IEA Technical Collaboration Programmes

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.