LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi och har infört ett cirkulärt ekonomipaket för att stänga produktlivscykellooper via återanvändning och återvinning.


Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. Europeiska kommissionen säger att
den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi och har infört ett cirkulärt ekonomipaket för att stänga produktlivscykellooper via återanvändning och återvinning.

Det hävdas att den cirkulära ekonomin är lämplig för den vanliga marknaden och det finns ett ökande tryck på företagen på att gå över till mer cirkulära affärsmodeller.

Mäta miljömässig påverkan

Trots det har inte särskilt mycket uppmärksamhet ägnats åt att faktiskt mäta den miljömässiga inverkan som denna utveckling skapar. En allt för stor förenkling av den cirkulära ekonomin skulle kunna leda till missförstånd och oönskade konsekvenser av cirkulär ekonomi (till exempel bakslagseffekter och insaktad innovation) måste ingå i bedömningen. Optimistiska antaganden om förmodad miljöprestanda har drivit den cirkulära ekonomin framåt, vilket äventyrar miljöprestanda från andra innovationsmetoder såsom effektivitetsförbättringar.

Vad kommer projektet LinCS att undersöka?

Projektet kommer att studera miljöpåverkan av produktcirkularitet och cirkulära affärsmodeller där produkterna recirkuleras via återanvändning, renovering, återproduktion eller återvinning vid individuell nivå, det vill säga mikronivå. Det syftar till att först förstå förutsättningarna som behövs för att en cirkulär modell ska vara hållbar och sedan komplettera denna med en förståelse för den ekonomiska utvecklingen hos cirkulära affärsmodeller. Detta gör det möjligt att bedöma makronivåeffekterna av övergången till en cirkulär ekonomi, med hänsyn till potentiella sekundära effekter, såsom förändringar i konsumtionen (det vill säga bakslagseffekter).

Både indikatorer på mikro- och makronivå kommer att utvecklas som kompletterar varandra och som tillsammans ger ett heltäckande sätt att övervaka miljöfördelarna med cirkulära produkter och ett cirkulärt samhälle.

Forskningsfrågor i projektet

  • Vilka faktorer/variabler påverkar miljöpåverkan hos cirkulära produkter/affärsmodeller?
  • Under vilka omständigheter/förhållanden är cirkulära produkter/affärsmodeller miljömässigt och ekonomiskt att föredra jämfört med linjära?
  • Hur kan cirkulära affärsmodeller förbättras för att vara hållbara?
  • Vilka är lämpliga indikatorer för att övervaka miljöpåverkan av den cirkulära ekonomin på mikro- och makronivå?
  • Vilka policyer måste introduceras/ändras för att förhindra/minska spridningen av ohållbar CE-märkning och stödja hållbara CE-märkta produkter?

Parter och finansiering

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Industriteknik, IVL och RISE Viktoria.

Naturvårdsverket finansierar denna forskningssatsningen med medel ur miljöforskningsanslag.

Andra projekt

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Upcycling av smartphones – så kan livet förlängas på våra mobiltelefoner

Omsättningen på smartphones är hög i världen. Därför ville vi på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…