WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder. I dag ger en EU-medborgare i genomsnitt upphov till 14-24 kg WEEE per år. Elektronikavfall innehåller ofta miljö- och hälsovådliga ämnen (t ex bly, kvicksilver, kadmium, beryllium och bromerade flamskyddsmedel) vilket ställer krav på hanteringen av produkterna i slutet av deras livscykler. För att undvika att farliga ämnen sprids i miljön behövs lämpliga sorterings- och behandlingsprocesser. En annan viktig aspekt är den stora miljö- och klimatnytta som kan uppnås då uttjänta elektronikprodukter återvinns. I och med återvinning kan värdefulla metaller (t ex guld och silver), basmetaller (t ex koppar, aluminium och järn), kritiska material (t ex kobolt, platina, palladium och sällsynta jordartsmetaller) samt basmaterial (t ex glas och plast) återtas och ersätta jungfruliga material. Detta bidrar till att naturresurser kan bevaras och emissioner av växthusgaser och föroreningar minskas.

Eftersom produktsammansättning och materialinnehåll kan skilja sig kraftigt mellan olika typer av elektronikavfall är det viktigt att kunna behandla dessa med processer som möjliggör en effektiv återvinning och ett tillfredsställande omhändertagande av farliga ämnen. I dagsläget är det dock vanligt att alla typer av WEEE genomgår samma behandlingsmetod vilket leder till material- och värdeförluster samt att återvunna materialfraktioner riskerar att kontamineras med farliga ämnen. Här finns en tydlig frågeställning och det är nödvändigt att kunna sortera kasserade elektronikprodukter baserat på materialinnehåll och lämplig behandlingsmetod för att på så vis åstadkomma en högre återvinningsgrad och ett högre värde på de återvunna materialen. Den sortering som idag sker på återvinningsanläggningar görs dessutom i regel manuellt. Att introducera en automatiserad process som ersätter den manuella hanteringen skulle innebära flera fördelar eftersom det manuella arbetet kan vara krävande, kostsamt och till viss del även riskfyllt.

WEEE ID - Refind WEEE sorting unitDet är här WEEE ID kommer in i bilden. Projektet syftar till att utveckla ett automatiserat igenkännings- och sorteringssystem baserat på realtids machine-vision-system och databehandling med artificiell intelligens för snabb och noggrann sortering av elektronikavfall. Produktkategorier som omfattas är bland annat laptopdatorer, mobiltelefoner och lampor. Med en effektiv sorteringsprocess som tar fasta på elektronikprodukters olika materialinnehåll kan en högre återvinningsgrad uppnås genom att olika typer av elektronikavfall behandlas utifrån produktsammansättning och materialinnehåll i efterföljande led.

Projektet finansieras av Vinnova.

Vinnova

Andra projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd?…

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och…

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning