SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver mötas för att kunna producera en god och barnvänlig produkt av sill. För att möta dessa har projektet samlat aktörer med kompetenser inom kvalitet, nutrition, sensorik, måltidspedagogik, produktion och marknad.

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att ge dem möjlighet att få smak på den fina svenska sillen redan under de första levnadsåren. Det finns dock flera utmaningar som behöver mötas för att kunna producera en god och barnvänlig produkt av sill.

För att möta dessa har projektet samlat aktörer med kompetenser inom kvalitet, nutrition, sensorik, måltidspedagogik, produktion och marknad. Inom projektet kommer vi att kartlägga möjligheter och utmaningar och förbereda för produktutveckling i ett nästa steg. Projektet ska också sprida kunskap om sill och om den traditionsrika industri som förser oss med den. Arbetet finansieras av Leader Södra Bohuslän och EUs Landsbygdsfond, samt de ingående företagen som bidrar med sin tid.

SILLA kan bli ett nytt sätt för konsumenter att få upp ögonen för sillen som livsmedel och kan generera en miljömässigt hållbar produkt som möter alla de behov föräldrar ställer på näringsrik barnmat. En uppgradering och värdeökning av sill som livsmedel kan också bidra till en fortsatt lönsam fiske- och beredningsindustri.

Ingående parter

De ingående parterna är i nuläget, förutom Chalmers Industriteknik, Avdelningen för livsmedelsvetenskap på Chalmers, Avdelningen för måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad, Scandic Pelagic Ellös AB, Fisk Idag, Axfood och Svenska västkustfiskares centralförbund.

Om sill

Sill är en utmärkt matfisk, med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. Den har ett högt proteininnehåll med essentiella aminosyror, vitamin D, vitamin B12 och selen, samt innehåller de viktiga omega-tre-fettsyrorna DHA och EPA. De behövs för normal utveckling av hjärna och syn hos barn, men har också bevisade anti-inflammatoriska effekter. Fet och medelfet fisk som sill, makrill och lax, är enligt Livsmedelsverket vår enda källa till DHA och EPA.

Trots sina utmärkta egenskaper vad gäller både näring, tillgång och miljöpåverkan, så äter svenskarna väldigt lite sill, bortsett från den inlagda sillen som hör högtiderna till. Istället går ca hälften av den uppfiskade sillen till andra ändamål än livsmedel, till exempel djurfoder. För att spara på både resurser och miljö, samt ta vara på sillens alla nyttiga egenskaper, är viktigt att en så stor del av Sveriges kvot som möjligt används som livsmedel. För att kunna öka användningen av sill i mat, gäller det att hitta nya sätt att introducera denna fantastiskt goda och nyttiga proteinkälla.

Sill (Clupea harengus) är den ekonomiskt viktigaste fisken i det svenska fisket och det är också en av världens mest fiskade fiskarter. Fisket är hållbart, med små bifångster, ingen åverkan på havsbotten och låg energiåtgång. Sill finns dessutom, till skillnad från många andra fiskar, fortfarande i hållbara bestånd och innehåller inte skadliga halter av miljögifter. All sill som produceras av Scandic Pelagic Ellös AB (SweDen Pelagic) är MSC-godkänd.

Andra projekt

Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik och till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar. Chalmers Industriteknik leder, på…

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Materialval för tuffa miljöer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på…

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel,…