Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det innebär även att de alla innehåller ett batteri som en dag kommer att behöva tas ur bilen och hanteras då batteriet antingen självt är uttjänt eller då det är dags att återvinna bilen.

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det innebär även att de alla innehåller ett batteri som en dag kommer att behöva tas ur bilen och hanteras då batteriet antingen självt är uttjänt eller då det är dags att återvinna bilen.

Sådana batterier som i dag används i laddhybridbilar väger ofta en bit över 100 kg medan batterier i fullelsbilar kan uppgå till hela 600 kg. Frånsett batteriernas vikt och storlek är de även en ”ny” typ av komponent i bilar som ska hanteras av bland annat verkstäder och bildemonterare. Kopplat till denna hantering och vad som ska hända med batterier som tas ur bilar finns en rad utmaningar och frågeställningar. Just detta var något som adresserades i projektet SCAR (kort för ”Sustainable collection, aftermarket and recycling of lithium-based batteries”) vars syfte var att undersöka och lägga grunden till hur ett hållbart system för insamling, återanvändning och återvinning av batterier för framdrift av el- och laddhybridbilar kan byggas upp i Sverige.

Vad gör vi för att bemöta utmaningen?

Projektet samlade flera viktiga och berörda aktörer för att tillsammans hitta bra vägar framåt och redan i dag få till en hållbar och effektiv hantering av batterier, men framförallt för att på ett bra sätt stå redo inför framtidens kommande volymer. En viktig del i projektet bestod i att kartlägga vilka aktiviteter som är nödvändiga i hanteringen av batterier samt vilka aktörer som kan tänkas vara aktuella att utföra dem; både i det korta och det längre perspektivet. Allt detta paketerades i ett antal konceptuella modeller som utvärderades utifrån en uppsättning kriterier. Eftersom projektets fokus låg på Sverige och det inte fanns några prognoser för försäljningen av el- och laddhybridbilar som sträckte sig längre än några år fram i tiden, jobbades det även med den biten. Detta för att bättre förstå vilka uppskattade volymer av batterier som det kan bli tal om att hantera vid en viss tidpunkt i ett framtida Sverige. Antalet batterier som behöver hanteras inom ett insamlingssystem är direkt avgörande för vilken kapacitet systemet måste leva upp till samt vilka krav det ska kunna möta. I och med projektet gavs även möjligheten för dess industriparter att skapa sig en god förståelse för varandras behov. Under projektets två och ett halvt år hann mycket hända inom de deltagande organisationernas verksamheter kopplat till batterier. En sådan sak visar tydligt på hur snabbt det här området rör på sig och hur viktigt det är att vi från ett så tidigt skede som möjligt tänker på att uppnå resurseffektivitet längs hela värdekedjan.

Parter och finansiär

Chalmers Industriteknik

Chalmers tekniska högskola

Volvo Car Group

Stena Recycling

Jönköpings Bildemontering

If Skadeförsäkring

Projekttid

Oktober 2015-mars 2018

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Max Bekken Björkman

Kontakta mig

Andra projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd?…

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och…

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system