Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Vad som saknats är en sammanhållen bild av möjligheter och hinder för elektrifiering i medlemsföretagen samt av hur elbehovet skulle påverkas vid storskalig elektrifiering.

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Syftet med detta projekt har varit att presentera en sammanhållen bild av möjligheter och hinder för elektrifiering i medlemsföretagen samt av hur elbehovet skulle påverkas vid storskalig elektrifiering.

Projektet resulterade i en omvärldsanalys som finns att ladda ner från Västsvenska Kemi- och Materialklustrets webbplats. Av rapporten framgår att drivkrafterna för elektrifiering skiljer sig mycket åt mellan olika typer av industrier och företag. Det är dock tydligt att nationella klimatmål, företagsspecifika hållbarhetsmål för fossilfrihet och cirkulära lösningar, samt reduktionsplikten är starkare drivkrafter än utsläppsrättssystemet och flexibilitet gentemot elmarknaden.

Det absolut tydligaste hindret är osäkerheten om framtida tillgång på fossilfri/förnybar el till konkurrenskraftiga priser i kombination med långa ledtider för tillståndsprocesser och utbyggnad av elnätet. Som hinder för storskalig elektrifiering nämns även låg mognadsgrad för teknikerna, höga kostnader, osäkerhet kring hur tekniken bäst integreras i befintliga processer, tillgång till koldioxid, vatten och el vid samma lokalisering (för elektrobränsleproduktion) osv.

Mycket tyder på att även en måttlig elektrifiering kan leda till en fördubbling av nuvarande eleffektbehov. Vid mer omfattande elektrifiering skulle elbehovet kunna tiodubblas. I kombination med de långa ledtiderna visar detta på ett mycket stort behov av öppen och aktiv kommunikation mellan industrier och nätägare.


Möjlig utveckling av effektbehovet för de industrier som intervjuats i projektet. Notera att ”extensive electrification” är ett rent spekulativt scenario.

Ta del av rapporten

Parter och finansiering

Projektet Opportunities and barriers for implementation of Power-to-X (P2X) technologies in the West Sweden Chemicals and Materials Cluster´s process industries genomfördes av parter från RISE och Chalmers i samarbete med Borealis, Perstorp, Preem, Södra, Liquid Wind, Nouryon, Göteborg Energi, St1 samt Vattenfall och finansierades av Klimatledande processindustri (Vinnväxt), Västra Götalandsregionen och deltagande företag. Från CIT Industriell Energi medverkade Elin Svensson som underkonsult till Chalmers.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Elin Svensson

Kontakta mig

Andra projekt

Auktionssystem för bio-CCS

I Sverige finns det en stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (så kallad…

Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat…

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Projektet har undersökt vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis vätgas) samt vilka hinder och…

KNOGA

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till…

QualDeEPC

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern,…

Belok

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett…

Energilyftet

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

LÅGAN

En samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel,…