E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att ”göra rätt från början” innan marknaden växer ännu mer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja för de temperaturkänsliga produkterna.

E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt i vår då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning, utvecklar projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) en lösning för omställning till eldrift inom e-handelsdistribution. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms Stad och är finansierat av Triple F.

Stor potential av omställning av livsmedelstransporter

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att ”göra rätt från början” innan marknaden växer ännu mer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja för de temperaturkänsliga produkterna.

Teknik, infrastruktur och logistik i samma system

För att hitta lösningar som snabbt kan implementeras kommer projektet att fokusera på att hitta en lösning som beaktar utmaningar och möjligheter med tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet), infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) och logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav) samtidigt. När projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i verkliga distributionssystem.

Forskningsfrågor i projektet

  • Vad finns det för goda exempel på användning av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i Sverige samt internationellt?
  • Vilka barriärer finns det för användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer i nuläget?
  • Hur måste dagens logistiksystem för e-handelsdistribution av livsmedel anpassas/utvecklas för att kunna använda elfordon? Aspekter såsom avstånd, lagring, ompackning och leveranser kommer att tas i beaktande.
  • Vad krävs ur ett infrastrukturperspektiv för att tillgängliggöra omlastnings- och laddningscentraler för elfordon?
  • Utifrån utformning av logistiksystem och infrastrukturens möjligheter, vad ställer detta för krav på en teknisk lösning (primärt avseende batteri och kylning)?
  • Hur ska en systemlösning utformas som beaktar logistiksystemet, tekniken och infrastrukturen tillsammans?

Information in English about the project E-DEL can be downloaded here.

Projektpartner

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi och gör morgondagen redo för framtiden. Gordon Delivery erbjuder marknadsledande lösningar inom logistik för den sista milen och fokuserar på e-handelsdistribution av livsmedel i flera svenska städer. E-Tron AB är en specialist inom utveckling och tillverkning av elfordon och har funnits på den nordiska marknaden sedan 1993. Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln och e-handelsdivisionen växer kraftigt. Castellum är ett fastighetsbolag som huvudsakligen äger kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager och industri. Stockholms stad är Sveriges största kommun och har ambitionen att vara fossilfri till 2045.

Finansiär

Projektet har fått finansiering av programmet Triple F, Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Projektet börjar omedelbart (september 2020) och pågår till slutet av augusti 2021.

Vill du veta mer om Triple F? Besök webbplatsen här.

Andra projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd?…

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och…

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system