Hundratals år av erfarenhet

Nedan finns en kort presentation av medlemmarna i Seniorforskarrådet och deras unika kompetenser. Hör gärna av dig direkt till någon om du har en specifik fråga! Du är också välkommen att kontakta Kent Rundgren.

E-post: kent.rundgren@cit.chalmers.se

Seniorforskaren Enno Abel

Efter ingenjörs- och forskarutbildning vid KTH, maskinteknik, projektering under 10 år av installationssystem för lokaler och byggnader (kontor, sjukhus, laboratorier, skolor). Därefter professor i installationsteknik vid Chalmers under 26 år. Efter 2002 knuten till CIT Energy Management, med inriktning i första hand på åtgärder för låg energianvändning i nya lokalbyggnader och energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader. Ordförande för Beställargruppen för lokaler BELOK

E-post: enno.abel@cit.chalmers.se

Seniorforskare Bengt Andersson

Bengt Andersson är delvis pensionerad från professuren i Kemiteknik sedan 2014. Han disputerade i kemiteknik 1977 och har sedan dess varit anställd på Chalmers förutom två perioder på sammanlagt 1,5 år som gästforskare vid Northwestern University och University of Delaware. Bengt Anderssons huvudsakliga forskningsområde har varit kemisk reaktionsteknik, katalys och fluiddynamik och han var med om att starta Kompetenscentrum Katalys. Han har också varit med i styrelsen för TFR och med i NT-rådet inom VR. Han är också med i styrelsen för Renova AB och Renova Miljö AB. Bengt Andersson har tillsammans med sina kollegor på kemiteknik skrivit två böcker ”Computational Fluid Dynamics for Engineers’ och ”Mathematical Modelling for Chemical Engineers” som båda har publicerats av Cambridge Academic Press.

E-post: bengt.andersson@chalmers.se

Seniorforskaren Hans-Olof Andrén

Hans-Olof Andrén har sedan han pensionerades som professor i fysik 2014 sedan 1996 arbetat vidare på deltid vid fysikinstitutionens avdelning för materialens mikrostruktur. Han är civilingenjör 1971 från sektionen för teknisk fysik på Chalmers och doktorerade där i ämnet fysik på uppbyggnaden av en atomsond, ett instrument för mikroanalys med atomär upplösning. Under hela sin forskarkarriär vid Chalmers har han använt atomsonden i kombination med elektronmikroskopi för att i detalj studera mikrostrukturen i främst metalliska material, för att förstå hur denna och därmed materialens egenskaper utvecklas under framställning och användning. Hans expertis omfattar främst mikrostruktur och egenskaper hos stål, hårdmetall och zirkoniumlegeringar.

E-post: andren@chalmers.se

Seniorforskare Jan Askne

Jan Askne pensionerades 2001 efter 16 års som professor i mikrovågsfjärranalys, men har fortsatt arbete avseende radarmätningar från satellit med inriktning speciellt mot bestämning av skogens biomassa. Civilingenjör 1961, teknologie doktor och docent 1970 med en avhandling avseende linjära och icke-linjära vågutbredningsfenomen i joniserade media, universitetslektor 1966, professor i mikrovågsfjärranalys med stöd av Rymdstyrelsen 1984. Institutionsanknytningen har varit till Olof Rydbecks institution och vad som nu benämns Rymd- och geovetenskap och forskningen har anknutet till modeller för vågutbredning i olika komplexa media alltifrån fördröjningsstruktur i maser till kosmiska moln. 1975 påbörjade han en satsning på teknikutveckling avseende jordobservationer med miljötillämpningar; oljespill, atmosfärobservationer, kartläggning av havsis och skog m.m

E-post: jan.askne@chalmers.se

Seniorforskaren Bo Bergman

Bo Bergman är delvis pensionerad från professuren i kvalitetsutveckling sedan 2010. Han påbörjade sin yrkesverksamhet vid Lunds tekniska högskola men övergick snart till flygindustrin, Saabs flygdivision, där han ägnade sig åt kvalitet inom produktutveckling – bland annat tillförlitlighetsteknik. Parallellt med detta arbete disputerade han 1978 i Matematisk statistik vid Lunds Universitet. Efter en kort tid som adjungerad professor i tillförlitlighetsteknik vid KTH blev han professor i kvalitetsteknik vid Linköpings tekniska högskola 1984 och flyttade 1999 till Chalmers och en SKF professur i kvalitetsutveckling. År 2004 grundade han tillsammans med medarbetare Centre for Healthcare Improvement (CHI) där han fortfarande är mycket aktiv både i samband med utbildning av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och med forskning och utveckling inom ett framväxande vetenskapsområde som på engelska går under beteckningen Improvement Science.

E-post: bo.bergman@chalmers.se

Seniorforskaren Hans Björnsson

Hans Björnsson har sedan han pensionerades som professor i systemteknik 2010 arbetat vidare på deltid vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Han är civilingenjör 1967 från sektionen för väg- och vattenbyggnad på Chalmers och doktorerade där i ämnet byggnadsekonomi och byggnadsorganisation. Under flera år var han verksam vid amerikanska universitet, främst MIT och Stanford. Hans ämne systemteknik är inriktat mot modellering och simulering av teknisk-ekonomiska system och processer inom samhällsbyggnadsområdet.

E-post: hans.bjornsson@chalmers.se

Seniorforskaren Tord Claeson

Tord Claeson pensionerades 2005 efter 24 år som professor i fysik (sista åren vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2). Han har sedan arbetat vidare vid MC2 på 3-10% basis (dvs 40-50 h/vecka) med problem rörande tunnelfenomen, supraledare, tunna filmer, kvantkomponenter, oxider och mätteknik. Han blev civilingenjör 1963 vid sektionen för teknisk fysik på Chalmers och disputerade i fysik 1967. Verksamheten har omfattat experimentella studier inom kondenserade materiens fysik, såväl kvantfysik som dess tillämpningsmöjligheter, samt uppbyggnad av faciliteter för nanofabrikation och mätningar vid låg temperatur.

E-post: tord.claeson@gmail.com

Seniorforskaren Olof Engström

Olof Engström disputerade 1975 i fasta tillståndets fysik vid Tekniska högskolan i Lund och tillbringade de följande åren vid ASEA, RIFA och FOA med forskning och utveckling kring tyristorer för höga effekter, MOS- teknologi och sensorer. År 1984 anställdes han vid Chalmers för professuren i fasta tillståndets elektronik. Under perioden 1996 – 1999 var han dekanus vid Sektionen för Elektro- och Datorteknik, varpå han övergick till ”Microtechnology Centre at Chalmers” (MC2) som dess föreståndare, fram till och med 2002, då han återgick till forskning vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap. Hans forskning därefter är inriktad mot kvantstrukturer och oxider med höga dielektricitetskonstanter för tillämpning inom nanoelektronik. Under perioden 2006 – 2010 var han anställd på deltid som professor vid Institute of Electron Technology (ITE) i Warszawa. Olof Engström gick formellt i pension år 2010, men har därefter fortsatt sin forskning som professor emeritus vid Chalmers genom samarbeten med ett antal forskargrupper i Europa. En bok, ”The MOS System”, riktad till utvecklingsingenjörer, och forskare är i produktionsstadiet vid Cambridge University Press för planerad utgivning i september 2014. År 1991 startade han Samba Sensors AB, för produktion av fiberoptiska trycksensorer. Olof Engström är ledamot av IVA och Societas Scientarium Fennica.

E-post: olof.engstrom@chalmers.se

Seniorforskaren Anne-Marie Hermansson

Anne-Marie Hermansson is Professor in Structured biomaterials and Food Science at Chalmers University of Technology. She has a M.Sc. in chemical engineering from Chalmers University of Technology 1968 and a Ph.D. in Food Technology from Lund University. She is a Board member of the Royal Swedish Academy of Sciences as well Chair of the Royal Academy National Committee of Nutrition and Food Sciences. Until November 2012 she held the position as Vice President of Strategic Research Areas at Chalmers and before that she was Director of the Structure and Material Design Unit at SP Food and Bioscience and Director of the Excellence Centre SuMo Biomaterials at Chalmers. She is a fellow of the Royal Swedish Academy of Science, the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) and fellow of IAFoST (International Academy of Food Science and Technology). In 2007 she received the IVA Gold medal and 2016 the Chalmers medal. She has published around 200 papers and conference proceedings.

E-post: amh@chalmers.se

Seniorforskaren Peter Jagers

Peter Jagers pensionerades 2008 efter 34 år som professor i matematisk statistik på Chalmers. Han är f n anställd på deltid vid Institutionen för Matematiska Vetenskaper. Forskningen omfattar främst stokastiska processer, särskilt så kallade förgreningsprocesser och deras tillämpning på teoretisk biologi.

E-post: jagers@chalmers.se

Seniorforskaren Bengt Kasemo

Bengt Kasemo pensionerades 2009 efter 26 år som professor i Fysik, inriktning Kemisk Fysik, vid institutionen för Teknisk Fysik, Chalmers. Forskningsinriktningen har spänt över ett brett fält från grundläggande kondenserad materiefysik och ytfysik till katalys, speciellt emissionsrening, biomaterial och biogränsytor, speciellt medicinska implantat och biosensorer, nanovetenskap och nanoteknik samt energiteknik (vätelagring, solceller,..). Han är ledamot av KVA och IVA. BK har under hela sin karriär haft nära samarbete med större industrier, samt även startat företag ur egen forskning, bl.a. Q-Sense 1996 som idag ingår i Biolinscientific AB, och Insplorion AB 2010. Båda företagen utvecklar och säljer vetenskapliga instrument och har utvecklats via Chalmers Entreprenörsskola. BK har varit huvudhandledare för ca 50 doktorsexamina. Enligt ISI Web of Science har han (feb 2014) publicerat 485 vetenskapliga artiklar, som citerats ca. 19 500 gånger (h index 68), samt har 16 patent enligt Derwent Inoovation Index. Bengt Kasemo är sedan 2005 ordförande i IVA-KVA projektet ”Energiboken – Aspekter på Energi”, som ursprungligen var avsedd att ge en enkel(gymnasienivå) fakta- och diskussionspresentation av energifrågorna. Boken har distribuerats i 50 000 ex. Idag är projektet fr a riktat mot skolan och har utvecklat en Fortbildningsdag om energi för lärare på olika stadier.

E-post: kasemo@cit.chalmers.se

Seniorforskaren Erik Kollberg

Erik Kollberg pensionerades 2002 efter 22 år som professor i mikrovågs och millimetervågsteknik vid sektionen för elektroteknik (till år 2000) samt de sista åren före pensioneringen vid institutionen för Mikroteknologi och Nanofysik. De senaste åren har han varit deltidsanställd vid institutionen. Han var initiativtagare till kompetenscentrum för höghastighetselektronik (NUTEK) och efterföljande centra stödda av bland andra Stiftelsen för Strategisk Forskning. Speciellt har han sysslat med forskning rörande millimetervågsteknik och terrahertz elektronik. Lågbrusiga mottagare (förstärkare och blandare) för frekvenser från några GHz till ca 2 THz har utvecklats för radioastronomi (Onsala rymdobservatorium, ESA:s Herschel).

E-post: erik.kollberg@chalmers.se

Seniorforskaren Sven Larsson

Sven Larsson pensionerades 2008 efter 23 år som särskild forskare och professor i Teoretisk kemi. Han avlade fil. kand.-examen 1963 vid Lunds Universitet med 4 betyg i fysik, 3 i matematik, 2 i kemi och 1 i numerisk analys. Doktorerade 1972 vid Uppsala Universitet i ämnet kvantkemi. Forskar för närvarande i högtemperatursupraledning.

E-post: slarsson@chalmers.se

Seniorforskaren Erik Olsson

Erik Olsson pensionerades 1995 efter 15 år som professor i tillämpad termodynamik och strömningslära vid sektionen för maskinteknik på Chalmers men har sedan dess på deltid varit aktiv inom högskolans kompetenscenter för förbränningsmotorteknik och även för gasturbinteknik. Han har även varit koordinator inom SIAMUF (The Swedish Industrial Association for Multiphase Flows). Han är civilingenjör 1955 från maskinteknik vid KTH och doktorerade 1962 vid gasturbinlaboratoriet på MIT, USA. Före Chalmers var han verksam inom STAL-LAVAL i 23 år bl.a. ansvarig för utveckling och beräkning av deras gasturbiner.

E-post: erik.olsson@drlindh.se
Tel: 0703-08 80 34

Seniorforskaren Krystyna Stiller 

Krystyna Stiller pensionerades i slutet av 2014 efter 11 år som professor i fysik vid fysikinstitutionen på Chalmers. Hon arbetar sedan dess vidare på deltid vid avdelningen för materialens mikrostruktur vid samma institution. Hennes forskning riktar sig mot förståelse av förhållandet mellan materialets egenskaper och mikrostruktur med hjälp av mikroskopi och mikroanalystekniker med hög upplösning, såsom elektronmikroskopi och atomsondtomografi. Hon är särskilt intresserad av att fördjupa vår kunskap om processer av fastransformationer och korrosion av Ni-baserade superlegeringar, stål och aluminiumlegeringar. 

 E-post: stiller@chalmers.se

Seniorforskaren Arne Rosén

Arne Rosén pensionerades 2006 efter 18 år som professor i molekylfysik vid institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Han är legitimerad lärare från Göteborgs pedagogiska universitet 1971, samt doktor i fysik 1973. Under åren 1973-74 vistades han i USA för studier inom teoretisk molekylfysik och utvecklade tillsammans med Professor Don Ellis, metoder för relativistiska beräkningar för molekylära system.

Forskningen har inriktats mot såväl teoretisk som experimentell verksamhet. Ett centralt tema för den teoretiska verksamheten har varit användning av olika teoretiska metoder som komplement till experimentell verksamhet som inom doktorsavhandlingen. Program har utvecklats för främst användning av täthetsfunktional metoder med såväl en icke relativistisk som relativistisk behandling av olika system. Verksamheten har även utökats till klassisk och ab initio molekylardynamik. Semi-empiriska metoder har utnyttjats i samarbete med Sven Larsson år 1987 för beräkning av det optiska spektrat för C60. Resultaten var av fundamental betydelse när Krätschmer och medarbetare utvecklade en experimentell metod för framställning av C60 från sot som publicerades i Nature 1990. Under sista åren har Arne Rosén och medarbetare studerat mekanismer för tillväxt kolnanorör vid användning av CVD, Chemical Vapor Deposition.

Inom den experimentella verksamheten har studerats hyperfinstruktur i atomer. Några helt nya forskningsområden har utvecklats med användning av laserspektroskopi för studium av ytor med användning av icke linjära optiska metoder. Dessutom infördes en avbildningsteknik med CCD kameror för mätning av intermediära molekyler utanför en modellkatalysator med användning av laserinducerad fluorescens, (LIF) teknik. Avbildningstekniken med CCD kameror har även utnyttjats för utveckling av PDD (Photo Dynamic Diagnostics) and PDT (Photo Dynamic Therapy) för detektion och behandling av hudcancer. Denna verksamhet har bedrivits som ett samarbete med Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Avbildningstekniken med CCD kameror har även utnyttjats för studier av sprayer och förbränningsprocesser i förbränningsmotorer och högtrycks celler inom ett kompetenscentrum, CERC vid Chalmers.

E-post: arne.rosen@fy.chalmers.se

Seniorforskaren Jan Torin

Civilingenjör från Chalmers elektrotekniska sektion 1962, tekn. dr i ämnet datorteknik 1970. Anställd inom Saab-koncernen mellan 1962 och 2001, fram till 1970 med konstruktion av avionik, 1970 till 1984 huvudsakligen med rymdburen dator utrustning samt 1984 till 2001 med rådgivning av autonoma rymdburna system. Professor vid Chalmers 1984 i datorteknik med forskningsområdet feltoleranta och säkerhetskritiska datorsystem. Efter 2001 forskning inom säkerhetsteknik för flyg- och vägfordon. Sedan 2009 medlem i Vinnovas granskningsgrupp för FFI ansökningar

E-post: jan.torin@telia.com

Seniorforskaren Anders Ulfvarson

Anders Ulfvarson, född 1943, pensionerades 1008 efter 26 år som professor i Marin konstruktionsteknik vid sektionen för maskinteknik på Chalmers. Han är civilingenjör 1969 från sektionen för skeppsbyggnadsteknik vid KTH och doktorerade där i ämnet fartygshållfasthet 1975. Har haft industrianställning i London och i Göteborg före professuren på Chalmers. Efter pensioneringen har han haft deltidsuppdrag vid institutionen för Sjöfart och Marin teknik med undervisning i kursen ”Ship Design Project”, handledning av examensarbetare, huvudhandledare för en industridoktorand och flera industriuppdrag.

E-post: anders@ulfvarson.se

Seniorforskaren Nils-Erik Wiberg

Nils-Erik Wiberg pensionerades 2003 efter 20 år som professor i byggnadsmekanik vid sektionen för väg och vattenbyggnad på Chalmers. Blev civilingenjör 1964 och tog doktorsexamen 1970. Han har i sin forskning arbetat med modellering och analys med datorbaserade beräkningsmetoder, främst finita element metoden. Tillämpningarna har i huvudsak varit hållfasthetsproblem inom bygg-, anläggnings-, och fordonsindustri. Efter pensioneringen har han arbetat vidare vid högskolan på deltid samt gjort utredningar om industriella problem som tex sprängskador.

E-post: nils-erik.wiberg@chalmers.se

Seniorforskaren Bengt Åkesson

Bengt Åkesson pensionerades 1997 efter 27 år som professor i hållfasthetslära vid sektionen för maskinteknik på Chalmers men har sedan dess på deltid arbetat vidare i högskolans kompetenscentrum för Järnvägsmekanik. Han är civilingenjör 1956 från sektionen för väg- och vattenbyggnad på Chalmers och doktorerade där i ämnet byggnadsstatik. Verksamheten har omfattat beräkningar av spänningar och deformationer samt studier av stabilitet och vibrationer hos belastade konstruktioner. Ett flertal industriella problem har behandlats.

E-post: bengt.akesson@chalmers.se

Seniorforskaren Roland Örtengren

Roland Örtengren är civilingenjör i teknisk fysik 1968 från Chalmers. Han disputerade där inom tillämpad och medicinsk elektronik 1974 på en avhandling om mätningar av fysisk belastning på kroppen under arbete med tonvikt på avledning och analys av muskelelektriska signaler. Efter några års forskning inom biomekanik och arbetsutformning vid Ortopeden, Göteborgs universitet, och Yrkesmedicinskt Centrum, Sahlgrenska sjukhuset, blev han 1981 professor i industriell ergonomi vid Linköpings universitet. År 1990 återvände han till Chalmers som professor i förebyggande av personskador framför allt inom arbetslivet. Förutom undervisning och forskarutbildning med många licentiat- och doktorsexamina som resultat har verksamheten där omfattat forskning i industrinära projekt. Fokus har varit användning av datormaskiner och simulering för arbetsutformning framför allt i samarbete med den västsvenska bilindustrin. Efter pensioneringen 2009 är han fortsatt verksam på deltid vid avdelningen för produktionssystem.

E-post: roland.ortengren@chalmers.se
Tel: 0703-08 80 82