Vad är vinsten med att återvinna plast?

Det är svårt för återvunnen råvara, till exempel plast, att konkurrera med ny råvara, eftersom den senare ofta är så pass billig. Chalmers Industriteknik genomför just nu projektet ”Incitament för återvunnet material” tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och ett antal behovsägare. Projektet grundar sig i behovet att kunna stimulera marknaden för återvunna material baserade på fossil råvara och på så vis öka återvinningsgraden.

Marknadsstimuleringsinsatser kan vara ett sätt att nå en mer resurseffektiv materialanvändning i vårt samhälle, särskilt då priserna på primära råvaror ligger på låga nivåer. Det blir då särskilt svårt för återvunnen råvara att konkurrera med primära råvara. Genom att visa på den ekonomiska och miljömässiga nyttan med en ökad användning av återvunnen fossil råvara, vill projektet undersöka effekterna av vad en premiering av sådana material i det befintliga styrmedlet EU ETS (EU:s handel med utsläppsrätter) skulle kunna bli. En premiering kan komma att leda till en förändring i befintliga affärsmodeller och ett mer effektivt resursutnyttjande, vilket skulle stärka svensk återvinningsindustris affärserbjudande. Denna ambition ligger också väl i linje med nya lagförslag och policydiskussioner om cirkulär ekonomi både på nationell nivå och på EU-nivå. Projektet som pågår mellan november 2016 till april 2017 har beviljats medel som ett enskilt projekt via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Kontakt

Max Bekken Björkman

Kontakta mig