Nytt projekt som ska förbättra ledande cementbeläggning med grafen

Kloridinducerad korrosion är ett av de mest förekommande nedbrytningsscenarierna i armerade betongkonstruktioner. En vanlig reparationslösning är katodiskt skydd med pålagd ström som är en av de mest använda reparationsmetoderna i Sverige för större betongkonstruktioner. Men den metoden har på grund av problem med anod*materialet samt på grund av höga kostnader förlorat marknadsandelar. För att finna bättre lösningar så kommer projektet att utveckla en hållbar grafenförbättrad och cementbaserad ledande beläggning (GREC) ska användas som anod istället för det traditionella titannätet. Med en stor industriell relevans och ett projektkonsortium som representerar alla delar i värdekedjan för produkten, samt den avsevärda minskningen av de beräknade kostnaderna, väntar man en enorm ökad marknadspotential av slutprodukten.

Partners är Lanark AB, Talga Group, SIKA och GVV och Chalmers är projektledare.

*Anod är den elektrod där en yttre ström går in i en komponent.

Kontakt

Lilei Ye

Kontakta mig

Kompetensområden