WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Cirkulär ekonomi

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder. I dag ger en EU-medborgare i genomsnitt upphov till 14-24 kg WEEE per år. Elektronikavfall innehåller ofta miljö- och hälsovådliga ämnen (t ex bly, kvicksilver, kadmium, beryllium och bromerade flamskyddsmedel) vilket ställer krav på hanteringen av produkterna i slutet av deras livscykler. För att undvika att farliga ämnen sprids i miljön behövs lämpliga sorterings- och behandlingsprocesser. En annan viktig aspekt är den stora miljö- och klimatnytta som kan uppnås då uttjänta elektronikprodukter återvinns. I och med återvinning kan värdefulla metaller (t ex guld och silver), basmetaller (t ex koppar, aluminium och järn), kritiska material (t ex kobolt, platina, palladium och sällsynta jordartsmetaller) samt basmaterial (t ex glas och plast) återtas och ersätta jungfruliga material. Detta bidrar till att naturresurser kan bevaras och emissioner av växthusgaser och föroreningar minskas.

Eftersom produktsammansättning och materialinnehåll kan skilja sig kraftigt mellan olika typer av elektronikavfall är det viktigt att kunna behandla dessa med processer som möjliggör en effektiv återvinning och ett tillfredsställande omhändertagande av farliga ämnen. I dagsläget är det dock vanligt att alla typer av WEEE genomgår samma behandlingsmetod vilket leder till material- och värdeförluster samt att återvunna materialfraktioner riskerar att kontamineras med farliga ämnen. Här finns en tydlig frågeställning och det är nödvändigt att kunna sortera kasserade elektronikprodukter baserat på materialinnehåll och lämplig behandlingsmetod för att på så vis åstadkomma en högre återvinningsgrad och ett högre värde på de återvunna materialen. Den sortering som idag sker på återvinningsanläggningar görs dessutom i regel manuellt. Att introducera en automatiserad process som ersätter den manuella hanteringen skulle innebära flera fördelar eftersom det manuella arbetet kan vara krävande, kostsamt och till viss del även riskfyllt.

WEEE ID - Refind WEEE sorting unitDet är här WEEE ID kommer in i bilden. Projektet syftar till att utveckla ett automatiserat igenkännings- och sorteringssystem baserat på realtids machine-vision-system och databehandling med artificiell intelligens för snabb och noggrann sortering av elektronikavfall. Produktkategorier som omfattas är bland annat laptopdatorer, mobiltelefoner och lampor. Med en effektiv sorteringsprocess som tar fasta på elektronikprodukters olika materialinnehåll kan en högre återvinningsgrad uppnås genom att olika typer av elektronikavfall behandlas utifrån produktsammansättning och materialinnehåll i efterföljande led.

Projektet finansieras av Vinnova.

Vinnova

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…