Realize – bilåtervinning

Cirkulär ekonomi

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet på det återvunna materialet i både miljömässiga och ekonomiska termer, undvika förluster av material och minska restavfallet.

Fordon är komplexa produkter. Att nå högt utbyte av materialresurser, små mängder restflöden och kostnadseffektiv verksamhet för aktörerna är en stor utmaning. I praktiken krävs inte bara utveckling av nya tekniska processer och arbetssätt, utan också att spridningen av dem i industriell verksamhet görs möjlig genom innovation i affärsmodeller och intelligent logistik. Av stor vikt är att dagens lösningar banar väg och möjliggör lösningar för de långsiktiga utmaningarna.

Realize ska därför:

  • Utveckla och utvärdera tekniska lösningar för återvinning av fordon: demontering, fragmentering, sortering och behandling av restfraktioner.
  • Kartlägga användning och återvinning av kritiska material i fordon.
  • Identifiera organisatoriska och institutionella möjligheter att stödja utvecklingen av svensk återvinningsverksamhet.

I fem arbetspaket behandlas återvinning av fordon, från teknikutveckling och testning till långsiktiga innovationsstrategier som tar hänsyn till utvecklingen av fordonsbeståndet och den svenska industrins specifika egenskaper. Realize tar ett systemiskt grepp för att öka den svenska kompetensen och konkurrenskraften i att minimera avfallet och maximera möjligheten att utvinna material till högsta möjliga värde i fordonsåtervinningen.

Att förverkliga ekonomiskt konkurrenskraftiga och slutna materialflöden kräver att aktörer i hela systemet involveras. Deltagarna i Realize omfattar därför industriella aktörer från varje del av återvinningskedjan av fordon och forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter och nödvändig teknisk och systemkompetens.

Utveckling och spridning av modern och effektiv återvinning är avgörande för att säkra en hållbar tillgång av materiella resurser, nu och på lång sikt. Realize avser att direkt stödja innovation och konkurrenskraft hos svenska industriella aktörer i fordonsåtervinning som indirekt kan gynna andra genom utveckling av kunskap som kan överföras till andra komplexa industriella avfallsflöden och leda till säkrare materialförsörjning och mindre miljöpåverkan.

Läs mer på projektets hemsida

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…