E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

Cirkulär ekonomi
E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt under våren 2020 då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning, utvecklar projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) en lösning för omställning till eldrift inom e-handelsdistribution. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms Stad och är finansierat av Triple F.
Stor potential av omställning av livsmedelstransporter

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att ”göra rätt från början” innan marknaden växer ännu mer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja för de temperaturkänsliga produkterna.

Teknik, infrastruktur och logistik i samma system

För att hitta lösningar som snabbt kan implementeras kommer projektet att fokusera på att hitta en lösning som beaktar utmaningar och möjligheter med tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet), infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) och logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav) samtidigt. När projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i verkliga distributionssystem.

Forskningsfrågor i projektet
  • Vad finns det för goda exempel på användning av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i Sverige samt internationellt?
  • Vilka barriärer finns det för användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer i nuläget?
  • Hur måste dagens logistiksystem för e-handelsdistribution av livsmedel anpassas/utvecklas för att kunna använda elfordon? Aspekter såsom avstånd, lagring, ompackning och leveranser kommer att tas i beaktande.
  • Vad krävs ur ett infrastrukturperspektiv för att tillgängliggöra omlastnings- och laddningscentraler för elfordon?
  • Utifrån utformning av logistiksystem och infrastrukturens möjligheter, vad ställer detta för krav på en teknisk lösning (primärt avseende batteri och kylning)?
  • Hur ska en systemlösning utformas som beaktar logistiksystemet, tekniken och infrastrukturen tillsammans?

Information in English about the project E-DEL can be downloaded here.

Projektpartner

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi och gör morgondagen redo för framtiden. Gordon Delivery erbjuder marknadsledande lösningar inom logistik för den sista milen och fokuserar på e-handelsdistribution av livsmedel i flera svenska städer. E-Tron AB är en specialist inom utveckling och tillverkning av elfordon och har funnits på den nordiska marknaden sedan 1993. Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln och e-handelsdivisionen växer kraftigt. Castellum är ett fastighetsbolag som huvudsakligen äger kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager och industri. Stockholms stad är Sveriges största kommun och har ambitionen att vara fossilfri till 2045.

Finansiär

Projektet har fått finansiering av programmet Triple F, Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Projektet pågick mellan 2020-2021.

Vill du veta mer om Triple F? Besök webbplatsen här.

Fler projekt
Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…

Projekt

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.…

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet …