Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

Expertis inom

Ledning och affärsutveckling, hållbara förnybara drivmedel, bioenergi, strategiska energiutredningar, bioraffinaderier

Ingrid drivs av att utveckla och engagera människor runt omkring sig och hon stimuleras av att ha ett arbete där hon kan vara med och påverka.

Ingrid leder vår verksamhet inom Materialutveckling och Cirkulär Ekonomi.
Ingrid är en disputerad kemitekniker med forskning-, utveckling- och ledarskap- och konsulterfarenhet inom energi och pappers- och massaindustriteknik. Efter doktorsexamen (2002) har Ingrid rört sig i gränslandet mellan forskning/utveckling och teknikkonsultområdet i olika ledande befattningar. De konsultuppdrag som Ingrid har drivit har oftast varit olika strategiska energiutredningar och utvecklingsprojekt för energibolag, skogsindustri och dess branschorganisationer. Frågeställningarna har varit breda inom energiområdet med mycket fokus kring biobränslen, biodrivmedel, kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och ofta också med ett marknads- och lönsamhetsperspektiv kopplat till teknisk utveckling. Hon har även arbetat med olika FoU-frågor kring svartlutsförgasning och bioraffinaderier.
Under 2018-2022 har Ingrid ansvarat för f3- Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system. Idag drivs f3 som ett Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som Ingrid ansvarar för, läs mer på (www.f3centre.se)
Ingrid är teknologie doktor i kemisk apparatteknik från Luleå tekniska universitet och civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.